Všestranný pásový nosič nářadí RoboGREEN Evo prošel loni další vlnou inovací, které pomáhají uživatelům k rychlejší výměně pracovních nástrojů, jež netrvá déle než pár minut, a tím také k vyšší efektivitě při nasazení stroje s vícero pracovními nástavci.

Všechny zásadní parametry samozřejmě zůstaly zachovány, a to včetně svahové dostupnosti 55° bez omezení směru a délky. Byla zvýšená ochrana nosiče před poškozením, například při likvidaci náletových dřevin. RoboGREEN je tak nově vybavený celkovou ocelovou kapotáží. Posílená byla ochrana podvozku a přibyla masivní ochrana chladiče.

Zrozen pro tvrdou práci

„Z hlediska prodejů v České republice máme za sebou nejúspěšnější rok a přirozeně náš těší zájem a důvěra zákazníků, mezi které aktuálně přibyla například další střediska správy a údržby silnic a dálnic, soukromí majitelé i technické služby,“ říká Ing. Hynek Rieger ze společnosti HANES, která má na starosti prodej této techniky v ČR i SR a pokračuje:

„Asi největší výhodou s ohledem na aktuální trendy je schopnost stroje RoboGREEN mulčovat i hodně vysokou travní hmotu, a to i v limitních náklonech. Vidíme, že se snižuje počet sečí, respektive díky aktuálnímu počasí je travní hmota vyšší a hustější, než bylo obvyklé v posledních několika letech. Ani s touto situací nemá RoboGREEN problém. Na druhou stranu i při sečení nízkého porostu je výsledek opravu skvělý, jak dokládají obrázky.“

Příslušenství láká

Aktuálním trendem hlavně u zákazníků, kteří mají RoboGREEN déle a ověřili si jeho funkčnost, je snaha o získání dalšího příslušenství. Dnes nejoblíbenější je tzv lesnická hlava na náletové dřeviny. Oceňují ji uživatelé, kteří řeší údržbu zanedbaných ploch, popřípadě mají zakázky na jednorázové zásahy tohoto typu. Nabídka zahrnuje tři typy rotorů, které se dají libovolně měnit v rámci jedné pracovní hlavy. Každý z nich je vhodný na trochu jiný typ zásahu a má i poněkud jiný výsledek. Společný je pracovní záběr 130 cm.

Dva nejpoužívanější rotory mají pohyblivé nebo pevné nože na šroubovici (obrázky). Podle zkušeností společnosti HANES je rotor s poměrně širokými pohyblivými „zuby“ vhodný pro zákazníky, kteří před výkonem (průměrem drcených náletových dřevin) upřednostňují jemnější frakci po zásahu. Rotor s pevnými zuby spíše volí subjekty služeb, pro něž je důležité zvládnut pokud možno co nejvíce práce (myšleno hustotou a průměrem drcených dřevin) a akceptují hrubší frakci. Při nejnižší pozici rotoru lze docílit i promíchání drcené hmoty s povrchem, jak ukazuje další obrázek. Co zvládne RoboGREEN v této konfiguraci je dobře vidět na obrázcích při práci v zanedbaném ovocném sadu.

Ukázky napoví

„Stále platí, že je třeba s potencionálním zákazníkem velmi podrobně diskutovat o plánovaném nasazení stroje výsledku práce. Není nad to vidět techniku při práci u našich zákazníků nebo na individuálních předváděcích akcích, kde je možné ověřit si v konkrétních reálný výsledek i výkon,“ podotýká Ing. Rieger a navazuje:

„Pokud by byl RoboGREEN pro uživatele „malý“, může sáhnout o řád výš, kde stroj RoboMAX určitě splní jeho představy o likvidaci náletových dřevin. Tady hovoříme o výkonu zhruba 80 koní, pracovním záběru 1,5 metru a drcení dřevin do průměru 12 cm. U některých našich zákazníků už překročily stroje řady RoboMAX 3000 pracovních hodin.“

Pro další informace fotografie a videa strojů při práci můžete navštívit stránky www.robogreen.cz nebo www.robomax.cz. Napovědět může i facebookový profil robogreencz, kde se videa podle Hynka Riegera těší opravdu velké sledovanosti.*

(Podrobnosti v Komunální technice 8/2020)

Pomyslným titulem nejseverněji položeného města v ČR se může pochlubit Šluknov se zhruba 5500 obyvateli. Najdeme ho v Ústeckém kraji, okresu Děčín. Čistotu a údržbu tady mají na starosti Technické služby Šluknov, s. r. o., podnik ve 100% majetku města.

Přijeli jsme si sem posvítit především na techniku pro údržbu zeleně s hlavním cílem načerpat praktické zkušenosti od obsluhy, které by mohly pomoci při rozhodování potenciálním uživatelům těchto nebo podobných strojů. Jak se to podařilo, posuďte sami.

Pestrý výčet prací

„Pro město Šluknov zajišťuje našich 30 zaměstnanců komplexní práce. Některé vykonáváme pravidelně, jiné podle aktuálních požadavků. Jedná se především o veškerou údržbu zeleně včetně prořezávání a kácení stromů. Významnou složkou naší činnosti je celoroční úklid chodníků, komunikací a veřejných prostranství. V gesci máme odpadové hospodářství. Provozujeme sběrný dvůr, překladiště odpadů a vlastní kompostárnu. Svážíme nejenom obsah městských odpadkových košů, ale i komunální odpad a bioodpad s pomocí vlastních prostředků. Dále mohu jmenovat drobné stavební a zemní práce, přepravu různého materiálu, údržbu a opravy komunikací, péči o kanálové vpusti, veřejné osvětlení, správu mobiliáře až třeba po vyčerpávání obsahu jímek. Ve správě máme dva hřbitovy a sportovní areál včetně dvou fotbalových hřišť. Pokud máme volné kapacity, můžeme je nabídnout i dalším zájemcům,“ vysvětlil jednatel Technických služeb Šluknov Lukáš Janeček a pokračoval:

„V souvislosti s koronavirovou pandemií poněkud ubyl problém s nedostatkem pracovních sil, hlavně těch pro manuální práce. Kvalifikovaných zaměstnanců se to tolik netýká. Ty musíte také náležitě zaplatit a nedostatek finančních prostředků je podle mě obecný problém podniků technických služeb.“

Sbírají i mulčují

Co se týká údržby zeleně, řídí se Technické služby Šluknov detailně zpracovaným seznamem parcel (pro snazší orientaci obsluhy žací techniky nejen s čísly, ale i místními názvy), který stanovuje způsob jejich údržby (sekání se sběrem nebo mulčování) a frekvencí jednotlivých sečí – samozřejmě s možností odchylek v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami a růstem trávy. Celková plocha zeleně k údržbě je ve Šluknově 259 776 m2, k tomu je nutno přičíst ještě 52 960 m2 krajnic. Poměr mezi sekáním se sběrem a mulčováním je zhruba půl na půl.

Podle jednatele Janečka se v poslední době stále víc prosazuje ve městě mulčování. Pokud se k tomuto způsobu údržby zeleně přistupuje pravidelně, nehromadí se na povrchu nevzhledné chuchvalce trávy. Rozmělněné zbytky posekané hmoty chrání porost proti slunečnímu záření, zamezují odparu vody a v konečném důsledku slouží jako přírodní hnojivo.

Na sekání se sběrem používají Technické služby Šluknov již delší dobu kompaktní traktor japonské výroby Iseki TXG 23. Mohou s ním také mulčovat s bočně agregovaným nástavcem Humus. K mulčování tady slouží poměrně dlouhou dobu dálkově ovládaný svahový žací stroj Spider, nejvýkonnější model ILD02. Vzhledem k tomu, že je již na hranici použitelnost, jako náhradu si ve Šluknově letos v květnu zakoupili dalšího „Japonce“, tedy zástupce v titulku uvedeného Dálného východu – mulčovací traktor Orec RM982F určený pro práci v obtížných podmínkách. Konečně na některé okrajové plochy a místa poblíž překážek, kam se uvedená technika nedostane, musí nastoupit parta lidí s křovinořezy, pro absolutní dočištění povrchu popřípadě i s fukary.*

(Podrobnosti v Komunální technice 8/2020)

Zkvalitňování životního prostředí v našich městech a obcích je důležitou prioritou nejen z důvodů zdravotních, ale i estetických, funkčních, relaxačních a dalších Hlavními činnostmi, které vedou k dosažení tohoto cíle, jsou zakládání, regenerace a údržba zeleně.

Většina obcí si tento aspekt uvědomuje a investuje do této oblasti poměrně velké prostředky. Zelené plochy v městech a obcích mají totiž některé jedinečné vlastnosti a úkolem současné generace je využívat krajinu nejen pro účely produkční, ale uplatňovat také její funkce krajinotvorné, ekologické, rekreační, vodohospodářské, sportovní, estetické, protierozní a další.

Řešení? Univerzální nosiče!

Kromě jiného to s sebou nese i nemalé požadavky na techniku k tomuto účelu používanou. V případě menších obcí musí tyto stroje splňovat jednak vysoké nároky na spolehlivost, výkonnost, ale hlavně na multifunkčnost.

Máte těžký terén? Nedostupná místa? Obsluhujete úzké prostory? Převážíte zeminu, mulčovací kůru, sadbu? Pracujete ve výškách? Řešíte zavlažování? Odklízíte biologický odpad? Uklízíte komunikace, prostranství? Je ekonomicky neúnosné pořizovat na každou tuto činnost speciální techniku?

Existuje řešení. Vhodnými pomocníky mohou být právě univerzální nosiče nářadí, které plně nahradí jednoúčelové stroje. Dosáhnete tak nejvyšší kvality a výkonnosti při dosažení optimálních celkových investičních a provozních nákladů.*

(Podrobnosti v Komunální technice 8/2020)

Největším komunálním podnikem v ČR je akciová společnost Pražské služby (PSAS) ve 100% vlastnictví hlavního města. Loňský zisk ve zhruba 100 milionů korun vygenerovalo 1600 zaměstnanců. Investice do komunální techniky si loni vyžádaly 230 milionů korun.

PSAS s logem s převahou oranžové barvy stojí na třech hlavních pilířích v podobě číselně označených závodů, a to: 11 (odvoz a recyklace odpadu), 12 (čištění a údržba komunikací) a 14 (zařízení na energetické využití odpadu). Poměrně novou činností, spadající do působnosti „dvanáctky“, je údržba zeleně. Podívejme se na ni v souladu s aktuálním měsíčním tématem podrobněji, a to včetně praktických zkušeností zaměstnanců podniku s používanou technikou.

Stohektarové sousto

„Naše firma se intenzivně zabývá údržbou zeleně od roku 2015. Zpočátku se jednalo pouze o sekání travnatých ploch se sběrem a mulčování. Nyní již nabízíme v oboru kompletní servis, například včetně prořezávání dřevin nebo zakládání záhonů a následnou péči o ně. Současný podíl střediska údržby zeleně na celkových výkonech závodu 12 činí zhruba 15 procent. Momentálně se v podniku této činnosti věnuje asi 45 lidí, kteří pracují podle rozsahu a náročnosti výkonů v sedmi až devíti skupinách. Na starosti máme zhruba 100 hektarů travnatých ploch, z nichž dvě třetiny se nacházejí v Praze 6, především na Petřinách, Vypichu a parcích směrem k Bílé Hoře. Zbytek leží v Praze 8, Libni a Praze 15, Suchdole,“ přibližuje v krátkosti vedoucí střediska údržby zeleně PSAS Radek Nábřežný a pokračuje:

„Většinou uplatňujeme podle nejčastějších požadavků klientů sekání se sběrem. Dále se se zákazníky domlouváme na četnosti sečí a požadované výšce porostu, do čehož zasahují významně klimatické podmínky, jimž se musíme podřídit. Následně plochy s pomocí ručního nářadí, hlavně strunových vyžínačů, fukarů, košťat a lopat, dočišťujeme. Bioodpad odvážíme do kompostárny. Stroje nám dodává a servisuje firma NOBUR, která je pro naši početnou flotilu spolehlivým partnerem, bez něhož bychom se při plnění zakázek neobešli. Z techniky dáváme přednost značkám Husqvarna a Kubota, které se nám dobře osvědčily. Preferujeme aku systém, protože současným trendem naší společnosti je důraz na ekologii. V případě bateriového boxu jsme schopni obsloužit aku strojem celou pracovní směnu! V zimě chlapi drží sněhovou pohotovost. A pokud zrovna nenapadne sníh nebo nemrzne, vykonávají náhradní práce pro Technickou správu komunikací.“

Poznatky zpoza volantu

„Pro údržbu zeleně na sídlišti Petřiny, kde se nevyžaduje sekání se sběrem, využíváme dva ridery Husqvarna P 525 se šířkami záběru 155 centimetrů. V lokalitách, kde je nutné trávu sbírat, potom nasazujeme žací traktory Kubota G23-II,“ vysvětluje zaměstnanec střediska údržby zeleně PSAS Miroslav Junas a navazuje: „Na riderech si cením především minimální poruchovosti. Dále vyzvednu jednoduché ovládání, vynikající obratnost při obsekávání překážek a vzhledem k šířce záběru značnou produktivitu práce. Pohon nožů je řešený klínovým řemenem, a tak se při jejich případném nárazu na překážku nic nestane, řemen pouze proklouzne. U jiné techniky může dojít až k uražení nože. Je nutné pečlivě hlídat tlak v pneumatikách, který by neměl přesáhnout jednu atmosféru. Je to kvůli tomu, že stroj nemá odpružení, které je řešeno právě přes pneumatiky. Kdybychom je přehustili, mohlo by dojít i ke zničení převodovky. Stejně tak je potřeba mít pod kontrolou hladinu chladicí kapaliny. Chcete slyšet zápor? V těchto parných dnech je na rideru ukrutné vedro umocněné tím, že od motoru jde ještě další horký vzduch na záda. I přesto jsem přesvědčen, že v této kategorii žacích strojů zatím nikdo nic lepšího nevymyslel.“

Kolega Daniel Brodský se přidává: „Pod slova kolegy o rideru se podepisuji. Vyzvedl bych zejména výbornou manévrovatelnost kompaktního stroje a jeho produktivitu při práci v členitém a stísněném terénu i na rozlehlých plochách. Nízké těžiště v kombinaci s pohonem všech kol poskytuje dobrou stabilitu na svahu a nerovných plochách. Čelní žací ústrojí máme pěkně na očích a můžeme včas reagovat na případnou překážku. Perfektní výhled na pracovní plochu usnadňuje sečení například v blízkosti plotů a zdí, je možné efektivně sekat pod keři nebo lavičkami. Další výhodou je, že k rideru lze snadno a rychle agregovat širokou škálu příslušenství. My používáme odmetací kartáč. Pro občasné mulčování máme cepové žací ústrojí. Tak zvaný šinťák, tedy ocelový kartáč, slouží na odstraňování plevele ze zámkové dlažby.“

Zkušenosti s ručním nářadím

„Podle klimatických podmínek a s nimi souvisejícím růstem trávy sekáme svěřené lokality v Praze 6 průměrně sedmkrát za sezónu. Na každé místo se tedy vracíme zhruba každé tři týdny,“ připojuje se „parťák“ Petr Tuček, který se ohání s profesionálním křovinořezem Husqvarna 555 RXT. Na dotaz, proč si raději jako šéf nehoví v sedačce rideru, podotýká s lišáckým úsměvem: „Vůbec nejde o to, abych se vozil. Prioritní je odvedená práce. Navíc s křovinořezem v rukách mám lepší přehled o tom, co se děje okolo a kde se právě nacházejí další zaměstnanci, než kdybych seděl za volantem rideru. Všichni se tak můžeme přizpůsobit tempu celé skupiny. Díky tomu je odvedená práce efektivní a pěkně odsýpá.“

S křovinořezy značky Husqvarna je Petr Tuček naprosto spokojen. Dodává praktické poznatky: „Mají velice jednoduchou konstrukci. To je rozhodující, protože potřebujeme, aby nám šla práce rychle od ruky. Když praskne struna, stačí klepnout hlavicí o zem a hladce ji dostanete zase na požadovanou délku. Pokud struna dojde, velmi snadno a rychle se na cívku namotá nová. Nejlépe se nám osvědčil průměr struny okolo tří milimetrů. Cením si i takové zdánlivé maličkosti, že v hlavě křovinořezu není žádná pružina, která by mohla vyskočit. Každá chvilka je pro nás drahá a nemáme čas hledat péro někde v jeteli. Stroj je také dobře vyvážený, má nízké vibrace a pět šest hodin práce denně se dá v pohodě zvládnout. Samozřejmě přijdete domů unavený jako z každé jiné fyzické námahy. Ale třeba se zády nemám po třech letech problém.“

Posledním článkem pro dočištění chodníků a komunikací od zbytků posekané trávy je benzínový fukar Husqvarna, který obsluhuje Jiří Ficek. Ten podotýká: „Nemám k němu žádné připomínky. Tah je silný, na druhou stranu prašnost v těchto dnech velká. S tím se nedá nic dělat, ale může to zavdat ke stížnostem od místních obyvatel. Je potřeba se neustále dívat kolem sebe a dávat pozor, abychom neohrozili lidi, psy nebo nepoškodili zaparkovaná vozidla.“

„Pomeranče“ mají navrch

Z automobilové techniky využívá tato parta PSAS vozidlo Mercedes-Benz Atego s kontejnerem sloužícím nejen pro odvoz trávy, ale i přepravu jednoho žacího stroje. Ten druhý se přemísťuje na přívěsu Mercedesu Sprinter s prostornou kabinou pro zaměstnance. Na korbě se potom přepravují křovinořezy, další ruční nářadí a spotřební materiál.

Požadované množství směsi benzinu s olejem si zaměstnanci PSAS namíchávají každé ráno. Samozřejmostí jsou chrániče sluchu, náhradní struny na doplnění a základní díly. Menší opravy, například výměnu nožů, klínového řemene nebo hlavy vyžínače, se zvládají na místě, další se odehrávají v podnikových dílnách popřípadě ve specializovaném servisu.

„Začínáme vždy v šest hodin v centrále podniku běžnou údržbou, připravíme se a vyrážíme na místo. Tady na Petřinách pracujeme vždy zhruba dva týdny v kuse. Práci zahajujeme nejdřív v osm hodin, protože lidé mají v horkých dnech zpravidla otevřená okna a nemůžeme je obtěžovat hlukem a prachem v časných ranních hodinách. Končíme, když je hotovo,“ uzavírá za celou partu Petr Tuček.

Loučíme se s poznatkem, že stejně jako drtili své soupeře v nedávné minulosti slavní nizozemští fotbalisté zvaní „Oranjes“, s přehledem přehrávají zelenou přesilu oranžové dresy zaměstnanců PSAS. Chce to relativně málo: produktivní a spolehlivou techniku a zkušenou obsluhu. Obě tyto podmínky jsou podle našeho zjištění splněny.*

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2019)

Zkvalitňování životního prostředí v našich městech a obcích je důležitou prioritou nejen z důvodů zdravotních, ale i estetických, funkčních nebo relaxačních… Jedna z činností, která vede k tomuto cíli, je zakládání a údržba zeleně.

Většina odpovědných pracovníků si tento aspekt dobře uvědomuje a investuje do této činnosti poměrně velké prostředky.

Zelené plochy v městech a obcích totiž mají některé jedinečné vlastnosti a úkolem současné generace je využívat venkovní prostředí nejen pro účely produkční, ale je potřeba zvyšovat a využívat funkce krajinotvorné, ekologické, rekreační, vodohospodářské, sportovní, estetické, protierozní a další.

Multifunkce výhodou

To vše s sebou nese kromě jiného i nemalé požadavky na techniku. V případě menších obcí musí stroje splňovat jednak vysoké nároky na spolehlivost, výkonnost, ale hlavně na multifunkčnost.

Máte těžký terén? Nedostupná místa? Obsluhujete úzké prostory? Převážíte zeminu, mulčovací kůru, sadbu? Pracujete ve výškách? Řešíte zavlažování? Odvážíte biologický odpad? Uklízíte komunikace, prostranství? Je ekonomicky neúnosné pořizovat na každou tuto činnost speciální techniku?

Vhodným řešením a odpovědí na tyto otázky jsou právě univerzální nosiče nářadí, které plně nahradí jednoúčelové stroje. Dosáhnete tak nejvyšší kvality a výkonnosti při optimálních celkových investičních a provozních nákladů.

Piaggio

Jednou z možností je vozidlo Piaggio ve verzi střihový zdvih s klecovou sklápěcí korbou s objemem ložné plochy 2,8 m3 a současně pracovní plošinou, která dokáže zaměstnance vyzvednout až do výše 149 cm nad zem. Tato sestava dovede naložit a odvézt biologický materiál a obsluha za několik sekund, s pomocí dálkového ovladače, dokáže díky vykládkové hraně ve výši 170 cm vysypat obsah korby do připraveného velkoobjemového kontejneru. Zaujmou také parametry tohoto malého užitkového vozidla s celkovou šířkou 1,5 m, délkou 3,5 m a hmotností nepřesahující 1500 až 1700 kg.

Bonetti

Větší a výkonnější vozidlo Bonetti FX100 4 x 4 s možností volby celkové hmotnosti 3,5 nebo 5,5 tuny můžete mít v kategorii pracovní stroj, což je ekonomicky velmi zajímavá varianta. S šířkou pouhých 165 cm a výškou 210 cm se Bonetti vejde i do úzkých průjezdů. Technické parametry jej řadí k nejsilnějším užitkovým vozům s pohonem 4 x 4 ve své kategorii.

Značnou výhodou je jednoduchý systém výměny nářadí a široká škála přídavných zařízení, které umožní využívat stroj celoročně. Vozidla se dodávají v různých modifikacích, jako klasická verze podvozek k dostavbě nebo třístranný sklápěč. Z možného příslušenství jmenujme například vysokozdvižnou plošinu nebo hákový kontejnerový nosič. Kropicí nástavba se uplatní při zalévání zeleně i údržbě komunikací.

Díky širokému portfoliu dodávaných vozidel, jejich variant a dlouhodobé spolupráci s výrobci i dodavateli příslušenství, je společnost I-TEC Czech připravena navrhnout optimální specifikaci vozů po stránce technické a funkční, ale i co se týká financování a ekonomiky.*

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2019)

V Jaroměřické kotlině Jevišovické pahorkatiny se nachází asi 13 kilometrů jižně od Třebíče město Jaroměřice nad Rokytnou se zhruba 4200 obyvateli. Historické jádro je památkovou zónou. Dominantou a je barokní zámek v dnešní podobě z první poloviny 18. století s přilehlým farním kostelem svaté Markéty.

Ke každému pořádnému zámku patří samozřejmě park. Ten zdejší, rozkládající se kolem obou břehů řeky Rokytné, není žádný „mrňous“. Jeho součástí je zámecká zahrada francouzského typu, další rozsáhlá část je vybudovaná v anglickém stylu. Na pořádnou porci zeleně je potřeba nasadit pořádného pracanta, chcete-li, zámeckého sluhu. Přijeli jsme se na něj podívat a popovídat si nejen o něm, ale i o údržbě rozlehlých travnatých ploch, živých plotů i stromoví.

Inspirace z Havlíčkova Brodu

„Před třemi lety jsme navštívili Dny zahradní a komunální techniky v Havlíčkově Brodě s konkrétním cílem poohlédnout se po malotraktoru, který jsme následně hodlali poptat ve výběrovém řízení. Hlavními podmínkami bylo, aby stroj nejen dobře fungoval, ale byl také výkonný a univerzálně využitelný, tedy s možností vybavení různými pracovními nástavbami. Zkrátka jsme požadovali co nejlepší a vzhledem k rozloze parku maximálně produktivní technické řešení ve formě stavebnice. Chtěli jsme co nejširší záběr a co nejobjemnější zásobník na posekanou trávu. Vítězně vyšel kompaktní malotraktor John Deere 3038R v agregaci s mezinápravovým žacím ústrojím Auto Connect 72D s nejširším záběrem v dané kategorii, konkrétně 72 palců, tedy 183 centimetrů, a sběracím zařízením Matev CLS-H 1650 se zásobníkem na 1650 litrů trávy. Součástí dodávky byl ještě čelní nakladač H165 speciálně vyvinutý pro traktory Johne Deere řady 3R a paletizační vidle. Celý komplet nám dodala společnost Agroservis Višňové,“ řekl nám úvodem kastelán zámku Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Radim Petr. Jeho výhodou je, že má technické vzdělání. Proto dokáže kvalifikovaně komunikovat nejen s prodejci strojů, ale velmi dobře si rozumí s neméně technicky fundovanou obsluhou traktoru, zahradníkem Martinem Vodičkou – na snímku.

Podle Martina Vodičky lze žací ústrojí Auto Connect připojit k traktoru zhruba za tři minuty. Chce to praxi, přesnost a cit. Zpočátku mu tato činnost zabrala i deset minut a občas byly prý slyšet i nadávky. Pro bezproblémové najetí musí být u traktoru zapnutý přední náhon. Žací ústrojí umístěné na čepech dobře kopíruje terén, jen chvíli trvalo, než se s ním obsluha sžila. Pro zjednodušení připojení sběracího ústrojí jsou vzadu na traktoru umístěny místo klasických „koulí“ rychloupínací háky Walterscheid.

„S provozem traktoru John Deere 3038R a příslušenství jsme maximálně spokojeni. Kromě několika mušek, které jsme velmi rychle pochytali, na větší servisní zásahy zatím nedošlo. Uvažujeme o pořízení traktorového plotostřihu, který by dokázal čistý a rovný řez a současně ušetřil lidskou práci,“ uzavřel Martin Vodička.*

(Podrobnosti v Komunální technice 12/2018)

 

 

V Hornomoravském úvalu se okolo řeky Moravy a jejího soutoku s Bystřicí a Mlýnským potokem rozkládá Olomouc. Počtem obyvatel okolo 100 000 se řadí na šestou příčku v České republice. Historické jádro je městskou památkovou rezervací; po pražském druhou nejvýznamnější v České republice.

O to, aby tady měli obyvatelé příjemný život, se starají Technické služby města Olomouce a. s. (TSMO). Podnik s 293 zaměstnanci (227 z nich pracuje v dělnických profesích) se kromě jiného zabývá například svozem odpadu, provozuje jeho překladiště a sběrné dvory, opravuje, udržuje a po celý rok čistí komunikace, pečuje o městské osvětlení či signalizační zařízení a v neposlední řadě se stará o vymezené plochy s městskou zelení. V souvislosti s tématem měsíce jsme se zaměřili podrobně právě na posledně jmenovanou činnost. Ve městě oplývajícím zelení se totiž jedná o práce nadmíru důležité.

„Kromě sečení a mulčování travnatých ploch také zakládáme trávníky, kácíme stromy, prořezáváme, tvarujeme a vysazujeme dřeviny a keře, zaléváme okrasnou zeleň, shrabujeme listí, frézujeme pařezy, štěpkujeme dřevní hmotu, odstraňujeme ruderální porosty a stařinu a upravujeme terén včetně jeho přípravy k další výsadbě zeleně,“ vyjmenovává hlavní činnosti vedoucí provozovny Veřejná zeleň TSMO Ing. Michaela Dostálová.

 

Z techniky pro intenzivní údržbu zeleně mají TSMO k dispozici žací traktorové sekačky Etesia se sběrem. Extenzivní údržbu, které se věnují nanejvýš dvakrát ročně, mají na starosti tři samojízdné mulčovače s nulovým poloměrem otáčení Kubota, a to modely ZD 26 a ZD 25. Nosič Belos Trans Pro 54 s vyžínacím ramenem AFM 320F se využívá hlavně pro menší plochy a traktor John Deere 6020 s příkopovým cepákovým ramenem Noremat SG 23 se uplatní v okolí cyklostezek. Při dočišťování ploch, sečení svahů a nerovných terénů, vyžínání stařiny a nepřístupných míst přijdou ke slovu křovinořezy Stihl. Zmíněných 1150 hektarů městské zeleně stíhají TSMO v intenzivním režimu posekat podle Ing. Dostálové, hlavně v prvních dvou sečích, tak o prsa. Na jaře tráva obyčejně rychle roste a termín pro odvedení prací je velice krátký. Velmi náročná je zejména druhá seč, navíc, když do ní zaprší a oteplí se, mají se zaměstnanci podniku co ohánět.

Hlavní a nepostradatelnou součástí sortimentu žací techniky ve službách TSMO je celkem jedenáct sekaček Etesia se sběrem. Jedná se o „všehochuť“, chcete-li průřez sortimentem: stroje se záběrem 100 a 124 centimetrů, benzínovým i naftovým pohonem, s vysokovýklopem zásobníku i bez něj. Nejstarší z nich má asi deset let.

„Máme jednoho zaměstnance, který uvede techniku vždy přes zimu do dobré kondice. S běžnou údržbou, jako je třeba výměna olejů nebo nabroušení nožů, si poradíme sami. Pokud již naše síly nestačí, přijedou zaměstnanci z autorizovaného servisu firmy Adacom, která do České republiky žací techniku Etesia dováží. Někdy toho mají v sezóně moc, a tak musíme čekat o něco déle, než bychom si představovali,“ uzavírá Michaela Dostálová.*

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2018)

 

 

Green Climber, pro československého uživatele možná lépe vyslovitelně gécéčko, je mladým strojem. Přesto vydělává peníze už několika tuzemským investorům. Kromě verze pro sečení, která plní úkoly nutné údržby v komunálním sektoru a provozech povodí, jsou totiž větší modely díky své variabilitě dokonalé pro službaře.

Na podzim roku 2017 se strojem GC LV500 vybavila i firma Radka Švece z Konice na Hané. Dlouhodobě se věnuje hlavně údržbě úseků pod elektrickým vedením a čištění silně zarostlých pozemků.

Radek Švec vyhodnotil investici do techniky, která přispěje k zefektivnění pracovních výkonů, jako nutnost zejména s ohledem na situaci na trhu práce spojenou s nedostatkem lidí ochotných svědomitě fyzicky pracovat. Že je potřeba činnosti mechanizovat, bylo tedy jasné. Otázkou bylo ale jak. Který stroj pro zvolený cíl ideálně zvolit?

Řešení propojilo náročné požadavky

Výkon – stroj musí být dostatečně silný pro plynulou likvidaci vzrostlých keřů, které zarůstají do elektrického vedení. Typicky jsou to dřeviny v hustých trsech o průměru kmene i deset centimetrů, přičemž výška v praxi bývá ponechána až když opravdu atakuje dráty vedení.

Mobilita – technika musí být snadno přepravitelná jak na delší vzdálenosti, tak pro vykonávání relativně menších objemů práce v rozličných lokalitách. Stroj musí být schopen pojezdu v náročném a členitém terénu.

Cena – pořizovací cena stroje i provozní náklady musí být takové, aby si technika na sebe vydělala.

Kdo hledá, najde

Po precizním hledání napříč trhem a absolvování předváděcích akcí i ukázek z reálných provozů padla volba Radka Švece na Green Climber LV500. Inspirací mu byla slovenská firma provozující tuto techniku již více než jeden a půl roku bez problémů.

Padesát koní atmosféricky plněného dieselového motoru Yanmar spolu s velmi robustní konstrukcí podvozku a pásů činí tento stroj prakticky nejvýkonnějším řešením. Celková hmotnost s drticí hlavou 1,5 tuny a rozměry, díky kterým jej lze transportovat uvnitř velké dodávky nebo na vleku za osobním autem, to je obrovská konkurenční výhoda Green Climberu.

Dokonce se podařilo i nějaké peníze ušetřit, když měl Radek Švec původní záměr pořídit nosič s těžkou lesní frézou s pevnými zuby. Green Climber totiž funguje skvěle i se „základní“ lesnickou drticí hlavou se zesílenými kladivy otočnými v uložení o 360°. Dodavatel poskytl záruku výměny adaptéru v případě nespokojenosti zákazníka. Dosavadní více než půlroční praxe přesvědčila, že LV500 s touto lesnickou hlavou je zcela vyhovujícím řešením vzhledem k původnímu záměru.

Pro těžký terén

Kromě výše uvedeného se v provozu hodí spousta dalších unikátních vlastností stroje GC. Roztahovací pásy pro práci na místech, kde je třeba dosáhnout svahové dostupnosti až 60°, boční posuv neseného nářadí, přesné a citlivé proporcionální ovládání pohybu stroje jedním joystickem a pracovního nářadí druhým. Cit pro ovládání nářadí se velmi dobře zúročí také při práci s adaptérem pařezové frézy, o které uvažuje Radek Švec, že ji do budoucna k nosiči přikoupí a rozšíří tak své služby.

Pro specifické úkoly v náročném, těžce přístupném či svažitém terénu je GC nejefektivnějším řešením. Ne každému majiteli těchto ploch se vyplatí investovat do své vlastní mechanizace pro údržbu. Zájemci z moravského regionu mohou službu poptat u Radka Švece na www.lesy-morava.cz.*

(Podrobnosti v Komunální technice 6/2018)

Široké portfolio služeb nabízí společnost Bartoň a Partner, s. r. o. Kromě namátkou vybrané správy nemovitostí, fyzické ostrahy či úklidu interiérů se zabývá činnostmi pro města a obce. Jmenujme například údržbu zeleně, venkovních ploch, krajinářské úpravy nebo návrhy a realizace zahrad.

„Naší stěžejní zakázkou je údržba stanovených zelených ploch v Olomouci, kde máme také sídlo společnosti. Vyhráli jsme zde veřejnou zakázku a pracujeme pro zadavatele, tedy akciovou společnost Technické služby města Olomouce,“ uvítal nás Ing. Jiří Doležal, vedoucí divize Landscaping společnosti Bartoň a Partner a pokračoval: „Celkem se jedná o výměru zhruba 95 hektarů zeleně se stanovenou četností pěti sečí za rok včetně sběru posekané trávy. Máme tedy co dělat zhruba od konce dubna do konce listopadu.“

Nosnými členy flotily žacích strojů jsou tři profesionální traktorové sekačky Kubota G23 HD (HD = high dumping, vyklápění do výšky). Dovozcem do ČR je berounská firma K.B.T. Proftech, s. r. o., prodejcem Daniš Davaztechnik, s. r. o., z Přerova. Pohonnou jednotkou G 23 je dieselový tříválec Kubota s výkonem 23 koní. Hlavním znakem těchto travních traktorů je hydrostatické řízení i převodovka, pohon zadní nápravy a uzávěrka diferenciálu. Dvounožové mezinápravové žací ústrojí s hydraulickým zdvihem má šířku záběru 122 cm. Zásobník má objem 640 litrů a hydraulický zdvih dosahuje až do výše 1,93 cm.

„Značnou výhodou je, že se Kubota G 23 dostane skoro všude, dobře seče například okolo obrubníků, stromů i dopravních značek. Kromě velkého rejdu je to dáno i přesahem žacího ústrojí, který činí na každé straně asi 20 centimetrů mimo obrys stroje. V rozích zbyde neposekaná plocha maximálně 75 x 75 centimetrů. Proto si můžeme dovolit dočišťovat okrajové neposečené plochy pouze s pomocí křovinořezů,“ pochválil Ing. Doležal a pokračoval:

„S provozem trojice traktorů G 23 jsme maximálně spokojeni a nepřeháním, že obsluha je dokonce nadšená. Zaznamenali jsme pouze běžné závady na žacím ústrojí, které k městskému provozu patří. Jedinou nevýhodou je snad malá palivová nádrž na 18 litrů, jejíž obsah nevydrží na celý den práce. Zvládne tak pět motohodin a potom musíme dotankovávat.“

Aby nebylo Kuboty v Olomouci málo, firma Bartoň a Partner vlastní od loňského jara ještě „plnokrevný“ univerzální traktor M 9960, nejvyšší model ze čtyřčlenné řady M 60, kterou ve zkratce charakterizuje značný výkon, snadná ovladatelnost a úsporný provoz s nízkými emisemi.*

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2017)

 

 

 

 

Ve formě příspěvkové organizace působí Technické služby města Jičína (TSMJ). Podnik dává práci zhruba 110 stálým zaměstnancům. Ti se starají o čistotu a pěkný vzhled nejen „Rumcajsova města“, ale i několika přilehlých obcí; celkem slouží asi 16 000 lidem.

TSMJ zabezpečují velmi rozmanité spektrum činností, například péči o veřejné osvětlení, celoroční údržbu a čištění asi 80 kilometrů místních komunikací a 70 kilometrů chodníků. V létě k tomu přistupuje kromě jiného i starost o cesty pod patronací Správy a údržby silnic Východočeského kraje.

Zhruba 25 lidí se zabývá údržbou městské zeleně o celkové rozloze okolo 150 hektarů – přepočteno na jednu seč. V některých lokalitách se kosí za sezónu pouze dvakrát, jinde třeba pětkrát, tam, kde na pěkném vzhledu opravdu záleží, až patnáctkrát ročně. Na „složitějších“ místech, tedy v centru Jičína a starém městě, využívají TSMJ žací traktory Starjet od místního výrobce Seco GROUP.

„Úzce spolupracujeme s jičínským výrobcem žací techniky, společností Seco Group. Na každou sezónu nám poskytuje nové stroje, které u nás velmi tvrdě pracují v reálném provozu od jara do podzimu až šest hodin denně. Další „výhodou“, které si výrobce na první pohled dost paradoxně cení, je, že obsluhou bývají i diplomaticky řečeno méně šikovní a starostliví lidé. O to ale firmě Seco GROUP jde především, protože v podnikové zkušebně takové podmínky nenasimulují,“ vysvětluje ředitel TSMJ Čeněk Strašík.

TSMJ dostanou vždy k dispozici na každou sezónu asi šest žacích traktorů se sběrem Starjet, z nichž jeden vypomáhá na sportovištích a další na hřbitovech, a dále jeden mulčer Crossjet či nově Goliath. Vesměs se jedná o techniku z první nebo druhé výrobní série. Na oplátku poskytují TSMJ podle Ing. Strašíka výrobci víceméně drobné technické a ergonomické provozní poznatky, sloužící k dochytávání „mušek“. Závěry z praktického provozu se promítnou do kvality techniky, jsou tedy přínosné pro všechny další uživatele. TSMJ umísťují reklamu žací technice Seco GROUP na nástavbách odpadových svozových souprav, které se pohybují po celém regionu. Tato forma spolupráce funguje velice dobře a je oboustranně prospěšná.

„Vždy namontujeme do žacího traktoru nějaký komponent a zhruba po 350 motohodinách tvrdého provozu zjistíme, zda vyhověl nebo nikoliv. Pak uvažujeme o jeho zdokonalení. Jde nám především o hrubé zacházení, jedná se o jakousi zkoušku ohněm. Přesně to potřebujeme, navodit takové podmínky, které nejsme schopni nasimulovat v naší podnikové zkušebně,“ uzavírá Petr Fischer, vedoucí prodeje pro ČR a SR společnosti Seco GROUP.*

(Podrobnosti v Komunální technice 7/2017)

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down