Zvýhodněné úvěry pro obce

Nejen podnikatelé, ale i obce se potýkají s nedostatkem peněz. Na prostředky pro financování infrastruktury mohou dosáhnout i prostřednictvím zvýhodněných úvěrových programů Českomoravské záruční a rozvojové banky. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nabízí obcím dva programy dlouhodobých zvýhodněných úvěrů, a to Obec 2 a Mufis 2.

Oba programy jsou určené na financování infrastruktury obcí. Společné pro ně jsou výhodné úvěrové sazby pevně dané po celou dobu splácení. Banka je stanovuje individuálně podle okamžité situace na finančním trhu. U obou typů úvěrů je také odklad splátek jistiny a možnost nedočerpání stanovené částky či předčasné splacení úvěru bez sankce. Úvěry poskytuje banka v české měně a jen na projekty, které se realizují na území ČR.

 

Banka vyžaduje zajištění jen od svazků obcí nebo u úvěrů se zvýšeným rizikem návratnosti. Peníze je možné čerpat pouze na způsobilé výdaje spjaté s daný projektem, a to na základě předložených daňových či účetních dokladů. Termín jejich splatnosti musí být pozdější než datum podpisu smlouvy o úvěru. Součástí způsobilých výdajů je i DPH. Žádosti o účast v programech se podávají na pobočky banky. Úvěry v rámci obou programů poskytuje banka pouze do té míry, nakolik jí postačí pro ně vyhrazené zdroje. Proto si vyhrazuje právo programy předčasně ukončit či naopak prodloužit.

 

O účast v programu Obec 2 může požádat obec nebo svazek obcí a vodohospodářská akciová společnost s kapitálovou účastí obcí na území ČR. Splatnost úvěrů, které mohou být ve výši osm až 250 milionů korun, je minimálně deset, maximálně 15 let. Čerpat peníze je možné 30 měsíců od data podpisu smlouvy. Odklad splátky jistiny činí až 30 měsíců. Program je vyhlášen na období do konce roku 2012. Úvěr z tohoto programu lze použít pouze na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně nákupu pozemků a zpracování projektové dokumentace. Úvěr je možné použít jen na projekt, který je zaměřený na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech:

– vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,

– elektrifikace, plynofikace,

– školská a předškolní zařízení,

– kulturní a sportovní zařízení,

– sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany),

– místní komunikace a jejich osvětlení, včetně světelné dopravní signalizace,

– dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy), pořízení dopravních prostředků k zajištění místní veřejné dopravy,

– zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny),

– zateplování budov, instalace měřicí techniky, využití obnovitelných zdrojů energie apod.,

– jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí obcí (po předchozí konzultaci projektu s ČMZRB).

 

Další možností, kterou ČMZRB nabízí obcím, je program municipálních úvěrů Mufis 2. Jeho cílem je opět financování výstavby nebo rekonstrukce technické infrastruktury obcí.  Programu se mohou účastnit obce nebo svazky obcí na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Program je vyhlášen na období konce roku 2014.

Úvěry z tohoto programu mohou činit maximálně 30 mil. Kč, je možné je čerpat až po dobu dvou let a jejich splatnost je nejvýše deset let od data podpisu smlouvy. Projekt, na který je možné úvěr získat, musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury (zejména vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod) ve vlastnictví obce či svazku obcí a s tím spojené úpravy komunikací a veřejných prostranství.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/10 časopisu Komunální technika.

Autor:  Libuše Alterová

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *