Z odpadu vyrábí elektrickou energii

Pražské služby slavnostně zahájily provoz turbogenerátoru kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou. Pražany tak jejich odpad bude nejen hřát, ale také jim svítit a to ve 20 000 domácnostech.

„Využití energie z odpadů za současné minimalizace ekologických dopadů na životní prostřed byl jednoznačně náš cíl a naše investice v řádech stovek milionů korun do nových projektů, technologií a techniky jsou toho jednoznačným důkazem. Spuštěním kogenerační jednotky se ZEVO Malešice zařadilo mezi špičková evropská zařízení nejen po stránce emisních parametrů, ale i po stránce tržně orientovaného využití energetického potenciálu skrývajícího se v komunálním odpadu,“ řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

 „Zlepšení životního prostředí v hlavním městě je jednou z našich priorit, záleží nám na tom jaký vzduch v Praze dýcháme, záleží nám na ekologii a životním prostředí. Snížení produkce oxidu dusíku až o 50 % pod zákonem stanovený limit je výbornou zprávou, krokem správným směrem a investicí do zdraví nás všech,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček a dodal: „Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice) od svého uvedení do provozu v roce 1998 termicky zpracovalo 2,5 milionu tun komunálních odpadů. Při umístění na plochu fotbalového stadionu by toto množství odpadů sahalo více než 1km vysoko. ZEVO z tohoto odpadu vyrobilo tolik tepla, že by pokrylo roční spotřebu centrálně zásobených pražských domácností.“

„Jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto výjimečného projektu, který má jak ekologický přínos, tak i ekonomický. Předpokládaná návratnost investice ve výši 1,1 mld. je zhruba sedm let,“ řekl místopředseda představenstva Pražských služeb Ing. David Vodrážka.

Kogenerační jednotka je technologie, díky níž budeme moci v procesu energetického využití odpadů z vyprodukované páry vyrábět teplo a současně i elektrickou energii. Budeme moci využít kapacitu ZEVO na 100 % (max. kapacita 310 000 tun odpadu za rok), a tím pádem budeme schopni zpracovat veškerý komunální odpad vyprodukovaný v Praze. Kogenerační jednotku si lze zjednodušeně představit jako technologii, v níž pára nejprve projde turbínou, která z ní vyrobí elektrickou energii a pára pak ještě poslouží k ohřevu teplé užitkové vody.

 „Turbínu si ZEVO toužebně přálo od spuštění malešické spalovny v roce 1998. Hlavním důvodem byla nezávislost spalovny na sezónní poptávce po tepelné energii. Cesta k realizaci kogenerace v ZEVO byla trnitá, ale konečně jsme se

dočkali,“ řekl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

 

Technologie De-Diox a De-NOx

Realizací tzv. de-dioxinové technologie, v řádech stovek milionů korun, jsme naprosto radikálním způsobem snížili produkci dioxinů a to až o cca 90% pod zákonem stanovený limit. Technologie spočívá v instalaci 4 ks katalytických reaktorů, pro každou technologickou linku jeden. Technologii si lze představit zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek postavených nad sebou a vysokých celkem 18 metrů, do kterých jsou umístěny keramické katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Reaktivní povrch každého z reaktorů odpovídá ploše téměř 6 fotbalových stadionů. Spaliny z kotle projdou po elektrostatickém odprášení těmito katalyzátory a katalytickou oxidací dojde na reaktivním povrchu k rozkladu dioxinů za vzniku stopového množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je následně zneutralizován v mokrém stupni čištění spalin. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii. Nyní, po dostavbě kogenerační jednotky, je tato technologie připravena plnit i funkci eliminace oxidů dusíku a to až o 50 % pod zákonem stanovený limit.

 

ZEVO s nepřetržitým provozem

Ročně se v  ZEVO doposud zpracovalo více než 200 tisíc tun směsného komunálního odpadu, což představuje asi 230 nákladních aut denně. Po spuštění kogenerační jednotky dojde k navýšení zhruba o jednu třetinu. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900° C. Základem technologického zařízení jsou čtyři  linky vybavené vertikálními kotli s válcovými rošty a vícestupňovým procesem čištění spalin. Každá z linek umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je nejprve využita v turbogenerátoru k výrobě elektrické energie a poté slouží k ohřevu horké vody dodávané do energetické sítě Pražské teplárenské, a. s.. Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, vážen a evidován.

 

Autor. Redakce

Celý článek vyšel v čísle 12/10 časopisu Komunální technika

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *