Využití rozmetadel v komunálním sektoru

Jednou ze skupin strojů a zařízení, která nalézají uplatnění v zemědělském sektoru stejně tak jako v komunální sféře a stavebnictví, jsou rozmetadla pevných minerálních hnojiv. Od zemědělství jako takového je samozřejmě odlišuje způsob nasazení a aplikace odlišných materiálů – zejména posypových solí, či písku v zimním období až po aplikaci vápenatých hmot v případě nutnosti zpevňování zeminy v případě výstavby silnic a veřejných komunikací.

Avšak také v komunálním sektoru najdou své původní uplatnění, kdy se využívají k výživě rostlin v parcích a zahradnictvích nebo pro přihnojování veřejných kulturních travnatých ploch a okrasných dřevin.

 

Skříňové modely

Pro potřeby aplikace pevných hnojiv, vápenatých hmot či posypových materiálů se v komunálním sektoru a zahradnictvích využívají více než kde jinde tzv. skříňová rozmetadla minerálních hnojiv a ostatních materiálů. Můžeme říci, že skříňová rozmetadla patří z hlediska historie konstrukce aplikační techniky mezi jedny z prvních modelů a v minulosti se hojně využívala v zemědělství a u řady renomovaných výrobců tehdejší doby tvořila významnou část výrobního programu. Z prostředí zemědělské výroby se tato rozmetadla přesunula do prostředí zahradnických provozů a komunální sféry, a to vhledem k omezenému pracovnímu záběru. Avšak takto omezený pracovní záběr, který lze v zemědělství považovat za hlavní důvod k využívání kotoučových a pneumatických modelů, můžeme v komunální sféře označit za výhodu. Aplikace materiálu probíhá pouze v šířce toho konkrétního typu, což je dáno principem konstrukce. Základním konstrukčním prvkem takového rozmetadla je násypka – skříň rozmetadla, která je po celé své šířce opatřena výsypným otvorem osazeným polohovatelnou klapkou, opět v celé šíři skříně rozmetadla.

Hlavním pracovním ústrojím je průběžný hřídel, který je po svém obvodu osazen spirálově uspořádanými pracovními prsty, které zajišťují postupné odebírání posypového materiálu, jehož dávkování je zajištěno pomocí polohovatelné klapky. Dávkovací hřídel je poháněn zpravidla od vývodového hřídele trakčního prostředku nebo hydraulicky. Zde mluvíme o rozmetadlech určených pro agregaci s trakčními prostředky. U různých ručních „sypacích“ vozíků a dalších modelů pro malé prostory a prostranství je pohon hřídele zpravidla zajištěn přímo od pojezdových kol. Tohoto principu se využívá od nejmenších modelů různých ručních vozíků pro aplikaci na malých plochách až po modely určené pro komunální traktory a systémové nosiče různých výkonových kategorií. Právě omezený, jasně ohraničený pracovní záběr, je hlavní předností právě v komunálním sektoru. Tím je zajištěno, že aplikace hnojiva, nebo posypového materiálu, probíhá pouze ve vymezeném pracovním prostoru, což oceníme zejména při zimním posypu chodníků a cest v parcích, rovněž při aplikaci hnojiv na okrasných záhonech. Takováto rozmetadla se rovněž využívají při zakládání porostů okrasných trávníků či v zahradnictvích při zakládání porostů zeleného hnojení. Takový systém aplikace, zejména minerálních hnojiv, je rovněž šetrný k životnímu prostředí.

 

Nesená odstředivá rozmetadla

V komunálním sektoru se setkáváme s diskovými odstředivými rozmetadly, a to s různými typy s jedním aplikačním diskem a rovněž s menšími modely dvoudiskových nesených modelů. Nutno říci, že v naprosté většině převažují jednokotoučová provedení, a to z důvodu, kdy je požadavek na aplikaci v poměrně úzkém záběru a naopak v relativně velkém množství, kdy se klade důraz na homogenní vrstvu posypového materiálu. Rozmetadla s jedním diskem jsou osazena buď zásobníkem posypových materiálů kuželovitého tvaru, nebo se jedná o klasickou konstrukci s pravoúhlým tvarem násypky. Pracovní prostor odstředivého disku a násypky je oddělen mechanicky, hydraulicky nebo elektricky ovládaným šoupětem. Aby nedocházelo v prostoru výsypného otvoru násypky k vytváření tzv. klenby, která zamezuje pravidelnému vypadávání posypového materiálu či hnojiva, jsou rozmetadla opatřena vertikálním nebo horizontálním čechracím rotorem, který zajišťuje právě kontinuální vyprazdňování. Samotný disk je zpravidla osazen různým typem clony, která zajišťuje usměrňování proudu materiálu, čímž se dosahuje taktéž aplikace v přesně vymezeném prostoru, jako je tomu v případě již zmíněných skříňových rozmetadel.

Takto upravená rozmetadla pak nacházejí uplatnění při posypu chodníků a úzkých cest a agregují se s různými komunálními traktory a nosiči. Větší modely s pravoúhlým provedením násypky mohou být osazeny dvojicí disků a kromě posypu komunikací se rovněž uplatňují jak v komunálním sektoru, tak v zemědělském provozu a rovněž s různým příslušenstvím pro výživu a hnojení trvalých kultur – například nástavce pro dávkování hnojiv v řádkových kulturách v zahradnictvích, sadech a ostatních trvalých kulturách.

Pohon disku nebo disků je zpravidla mechanický od vývodového hřídele a rovněž se setkáváme s hydraulicky poháněným diskovým ústrojím. V případě nesených komunálních rozmetadel se setkáváme také s různými typy elektricky poháněných modelů. V podstatě se jedná o zmenšené modely odstředivých rozmetadel, avšak místo plechových a nerezových komponentů zde v konstrukci převládají plasty. V případě zemědělské techniky se tato rozmetadla používají coby příslušenství, například pro aplikaci různých meziplodin ve spojení s různými typy podmítačů, v komunálním sektoru poslouží jako rozmetadlo pro různé typy malotraktorů a malých komunálních nosičů. Obecně můžeme říci, že komunální nesená odstředivá rozmetadla lze vybavit různým příslušenstvím, kam kromě již zmíněných clon pro usměrňování proudu materiálu patří zejména různé typy osvětlení a varovných tabulí a taktéž krycí plachty.    

 

Tažená a nástavbová rozmetadla

Také tato rozmetadla vycházejí z konstrukce modelů pro zemědělství a stejně jako u nesených modelů se jejich vývojem a výrobou často zabývají výrobci zemědělských strojů. Mnohdy je základ stejný, avšak konstrukce umožňuje výměnu rozmetacího ústrojí vhodného právě pro využití v komunálním sektoru. V případě tažených modelů se můžeme setkat rovněž s taženými typy pro zahradní traktory nebo jednoosé kultivační traktory a lze s nadsázkou hovořit o minimodelech tažených rozmetadel.

Základním konstrukčním prvkem je nosný rám s kolovým podvozkem, který je osazen jakousi nástavbou rozmetadla, která je vyrobena buď z kovových komponentů, nebo z plastových dílů a je osazena jedním rozmetacím diskem. Jeho pohon je zajištěn prostřednictvím převodu od pojezdových kol. Nechybí mechanicky ovládané šoupě pro nastavování dávky. Můžeme říci, že svým vzhledem a konstrukcí připomínají elektricky poháněná nesená rozmetadla. Z konstrukce těchto modelů vycházejí různá provedení pro posyp chodníků a veřejných cest, kdy se jedná o různé tlačené modely, které představují určitou alternativu k ručně tlačeným sypacím vozíkům, které vycházejí z konstrukce rozmetadel skříňových. Stejně tak se dají využívat rovněž k dalším operacím – zejména přihnojování kulturních travnatých ploch, případně aplikaci travních osiv. Některé tzv. tlačené modely pak mohou fungovat jako tažené, právě pro agregaci se zahradními traktory.

Na opačném konci nabídky stojí rozmetadla nástavbová a tažená, učená pro různě výkonné komunální nosiče, komunální trakční prostředky a nákladní automobily všech značek. Nástavba může být umístěna přímo na šasi nákladního automobilu či nosiče nebo může být konstruována tak, aby bylo možné jí umístnit do sklápěcí korby či valníkové nástavby. Samotný zásobník posypu může být doplněn ohřevem, který zamezuje namrzání posypu. Stejně jako v případě nesených rozmetadel platí, že řada výrobců takových rozmetadel z oblasti zemědělského sektoru, nabízí tato komunální provedení. Samotné rozmetání posypových materiálů zajišťuje centrálně uložený disk, obdobný jaký byl popsán v souvislosti s nesenými komunálními rozmetadly, a to včetně clony pro rovnoměrné pokrytí povrchu. Disk je odnímatelný, aby bylo možné využít nástavbu rovněž v období mimo zimní údržby komunikací, přičemž aplikace posypu nemusí být nutně zajištěna tímto diskem, neboť existují rovněž provedení s posypem „pod“ pojezdová kola podvozku.

Rovněž existuje na trhu celá řada výrobců, kteří se specializují výhradně na komunální sektor těchto rozmetadel. Také v této kategorii se setkáváme s různými variantami, které se liší nejen kapacitou, ale zejména objemem a tedy určením pro konkrétní výkony, kdy z hlediska konstrukce se u menších modelů využívá pohonu od vývodového hřídele tažného prostředku a mechanicky poháněného podlahového dopravníku až po hydraulicky poháněné modely včetně typů s vlastním hydraulickým okruhem a hydraulicky poháněným podlahovým dopravníkem. Profesionální nástavbové modely jsou osazeny místo pásů podávací šnekovými dopravníky či dopravníkem pro posuv posypového materiálu směrem k aplikačnímu ústrojí. Tato rozmetadla se pak používají například jako nástavby pro dopravu hmot pro opravu výtluků, kdy je rozmetací ústrojí nahrazeno dávkovací klapkou. Zejména pro tažená a nástavbová rozmetadla vyšších výkonových kategorií a vyspělejší konstrukce existuje celá řada příslušenství, která rozšiřuje jejich využití mimo komunální sektor, zejména pak do sektoru stavebního. Rozmetadla jsou pak podle konstrukce určena pro posyp pouze inertními materiály, či mohou být vybavena bočními nádržemi pro solné roztoky. Součástí výbavy této techniky jsou různé systémy ovládání, automatické režimy, které umožňují optimální využití a dodržení požadované dávky posypových materiálů. Pohon nástavbových rozmetadel je zpravidla hydraulický, avšak možné je rovněž řešení pohonu prostřednictvím přídavného spalovacího motoru.

 

Závěrem

Na trhu je k dispozici ucelená nabídka jak speciálních typů zařízení pro posyp komunikací, tak i různé modifikace klasických rozmetadel, které pocházejí ze zemědělské prvovýroby. To je dáno zejména tím, že jejich výrobci se rovněž snaží diverzifikovat výrobu a nebýt tak závislí pouze na jednom sektoru.

 

Ing. Filip Javorek, spolupracovník redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *