Využití mulčovačů v komunální sféře

Mulčovače různé konstrukce patří neodmyslitelně ke strojnímu vybavení v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a komunálním sektoru. Obecně můžeme říci, že úlohou mulčovače jako takového je rozdrcení a rozmělnění různých typů porostů, ať již kulturních plodin, například porostů zeleného hnojení, travnatých pásů kolem cest, příkopů či vodních toků nebo bujných porostů náletových dřevin, či likvidaci porostů léta zanedbávaných a neudržovaných ploch.

Jednotlivé typy se liší konstrukcí podle předpokládaného nasazení, což platí především o dimenzování základních a pracovních konstrukčních prvků. Vývoj se však ubírá takovým směrem, aby stroj umožňoval efektivní rozdrcení s co nejmenším příkonem. Asi netřeba připomínat, že rozdrcený biologický materiál je snáze přístupný pro různé druhy organizmů, rychleji se tedy rozkládá a přispívá ke správnému koloběhu organické hmoty a energie v přírodě.

Horizontální typy

V případě mulčovačů, které jsou určeny pro zemědělství a komunální sféru, převažují modely s horizontální osou rotace pracovního rotoru. Vertikální modely v komunálním sektoru jsou spíše otázkou velmi malých záběrů, různých speciálních modelů a naopak v zemědělství modelů velkoplošných, kde vertikální mulčovače převažují. Jako velkoplošné horizontální modely se využívají takové mulčovače, které jsou tvořeny například dvěma až třemi sekcemi horizontálních mulčovačů, kdy šířka jedné sekce činí zhruba 2,5 – 3 m. Mezi modely, které se využívají v zemědělství, komunální sféře, v lesnictví a rybářství patří tzv. boční horizontální modely a na nich si ukážeme základní konstrukční prvky.
Drcení materiálu zajišťuje horizontální rotor, tvořený pláštěm rotoru, který je opatřen unášeči pracovních prvků a součástí konstrukce je rovněž hřídel rotoru. Obecně můžeme říci, že se setkáme s rotorem malého průměru, který je osazen pracovními sekcemi s prodlouženým uchycením nebo s modely, které jsou vybaveny rotorem o velkém průměru opatřeným pracovními sekcemi s krátkým úchytem. Zejména boční provedení, ale také některá plošná se dodávají s druhou variantou rotoru a jsou určena pro likvidaci porostů náletových dřevin, bujných porostů v oblasti okrajů pozemků či břehů vodních toků. Pracovními orgány jsou zde zejména kladiva, ale dodávají se provedení s čepelemi různého typu a konstrukce. Další součástí konstrukce je skelet mulčovače, který může být buď jednoduchý, nebo v případě modelů pro těžší podmínky dvojitý. Skelet jako takový se dodává v provedení otevřeném, uzavřeném a otevíratelném.
Uzavřené provedení je především záležitostí mulčovačů určených pro precizní rozmělnění materiálu, zejména travních porostů, kdy za tímto účelem může být pracovní prostor opatřen protiostřím. Otevřený skelet najdeme především u bočních mulčovačů, které slouží k likvidaci náletových dřevin a kde je potřeba, aby materiál co nejrychleji opustil pracovní prostor. Otevíratelný skelet pak slouží v případě bočních modelů především pro potřeby údržby, rovněž se tato konstrukce využívá u plošných modelů, přičemž otevřená část skeletu vyklopená směrem ven se může osadit rozprostíracími plechy a takovýto mulčovač se používá pro drcení slámy či strniště a zajišťuje rozptyl materiálu.
Součástí skeletu je zadní nastavitelný opěrný válec, který u řady plošných modelů pracujících zpravidla v ose energetického prostředku nahrazují různé typy pracovních kol, která mohou dle konstrukce fungovat také jako kola transportní. Mezi příslušenství skeletu patří různá provedení nastavitelných splazů. Jak již bylo řečeno, boční modely využívají pracovní sekci klasického horizontálního mulčovače a agregují se s trakčním prostředkem do předního nebo zadního tříbodového závěsu. Závěs je propojen s pracovní sekcí hydraulicky polohovatelným ramenem, které je zpravidla doplněno pojistkou proti nárazu. Díky rameni je možné plynule vysouvat mulčovač mimo osu trakčního prostředku a rovněž polohovat mulčovací sekci v úhlu – 60 až + 90 °. Pracovní záběr výše popisovaných modelů činí zpravidla 1 – 2,5 m, případně se přibližují hranici až 3 m s tím, že někteří výrobci dodávají modely se speciální konstrukcí ramene, která spíše připomíná vyžínací příkopové rameno, jenž je de facto osazeno taktéž horizontálním mulčovačem zpravidla s hydraulickým pohonem rotoru.

Vertikální a viniční modely

Viniční a sadařské modely můžeme označit jako další kategorii horizontálních modelů, přičemž vykazují určitá specifika – například rotor není osazen klasickými výše popsanými segmenty, ale může být opatřen jakousi profilovanou spirálou a celý rotor pak připomíná šnekový dopravník. K horizontálním modelům lze ještě uvést, že rotor je zpravidla poháněn klínovými řemeny na jedné či obou stranách rotoru.
Také modely pro sady a vinice můžeme rozdělit na horizontální, vertikální a také kombinované, kdy vertikální systém může tvořit jakýsi doplněk. Takové modely se dodávají v případě plošných verzí pracujících v ose trakčního prostředku s mechanicky nebo hydraulicky posuvným tříbodovým závěsem. Tato provedení se často dodávají se záběrem užším, nežli je standardní šířka používaných energetických prostředků a je tedy nutné mulčovací sekci vychýlit tak, aby alespoň na jedné straně překrývala obrys traktoru či speciálního nosiče. Dále musíme počítat s tím, že úkolem mulčovače bude nejenom drcení travního porostu, ale často se využívají k drcení dřevní hmoty, která se poté nechává s ostatní biomasou zetlít. V takovém případě mnohdy nedostačuje uzavřený skelet mulčovače, ani protiostří, ale musí být doplněný speciálními hrabicemi v zadní části, které pak slouží k přidržování materiálu uvnitř pracovního prostoru, čímž se zvyšuje samotný drtící efekt. Jiné modely slouží výhradně ke sběru větví a jejich rozdrcení. Vzhledem k tomu, že řada viničních trakčních prostředků je vybavena předním tříbodovým závěsem a vývodovým hřídelem, případně otočným řízením, setkáme se také s mulčovači určenými pro agregaci do předního tříbodového závěsu, či s variantami pro modely s otočným řízením. Tomuto typu agregace pak odpovídá konfigurace převodovky, kterou je daný mulčovač vybaven. Kromě toho existují modely, které lze agregovat jak do předního, tak i zadního tříbodového závěsu, čemuž opět musí odpovídat konfigurace převodového ústrojí a závěsu, který takovouto agregaci umožňuje. Jako příslušenství se pro viniční a sadařské modely dodávají také zařízení pro aplikaci ochranných prostředků, nebo se kompaktní horizontální modely vybavují různým systémem pro sběr výsledné drtě.
Základním konstrukčním prvkem vertikálních modelů je úhlová převodovka, prostřednictvím níže se pohání rotor s vertikální osou rotace. V případě velkoplošných modelů jsou pak jednotlivé úhlové převodovky mezi sebou spojeny kardanovou hřídelí pro přenos výkonu a točivého momentu. Takovéto uspořádání nalezneme u modelů určených pro agregaci s energetickým prostředkem, kdy bude mulčovač poháněn klasicky prostřednictvím vývodového hřídele. V případě malé komunální a zahradní techniky plní roli vertikálního mulčovače mezinápravový či jinak agregovaný rotační žací stroj, případně mulčovací adaptér, který je však v tomto případě poháněn klínovými řemeny. Mezi komunální modely z kategorie zahradní techniky zařazujeme mulčovače s maloobjemovým spalovacím motorem a jednoosým podvozkem, přičemž takový model vede obsluha prostřednictvím madel jako jednoosý kultivační traktor. Nosným konstrukčním prvkem vertikálních modelů je opět skelet, který nabízí podobné příslušenství jako skelet horizontálních modelů. Také zde náleží ke skeletu různé typy ochranných krytů, zejména v oblasti ústí do pracovního prostoru. U horizontálních modelů se zpravidla setkáme s tzv. záklopkovým krytem tvořeným plechovými segmenty uloženými výkyvně na nosníku v celé šíři záběru. Někdy jsou tyto plechové díly nahrazeny pevným řetězem, přičemž s tímto řetězovým krytem se setkáme zejména v případě mulčovačů vertikálních. Výčet příslušenství skeletu obsahuje zpravidla proti-ostří, kopírovacího válce a opět v případě větších záběrů kopírovacích a nivelačních kol, přičemž některá opět kombinují funkci pracovních a přepravních kol. V závislosti na pracovním záběru jsou vertikální modely dodávány v provedení s jedním nebo více vertikálními rotory a obecně můžeme říci, že na jeden rotor připadá asi 1 – 2 m záběru mulčovače. Hřídel rotoru je opatřen unášečem, který může být na spodní straně vybaven kluzným diskem, který zároveň slouží jako ochranný kryt, ale existují také varianty bez tohoto disku. Pracovní čepele jsou uloženy v jedné nebo více rovinách. Pohon je záležitostí vývodového hřídele trakčního prostředku a opět se v případě speciálních modelů setkáme s hydraulickým pohonem.
Mezi speciální modely vertikálních mulčovačů můžeme zařadit tzv. podsekávače ohradníků, které se dodávají kromě mechanického pohonu taktéž s pohonem hydraulickým. Obdobnou konstrukci s hydraulickým pohonem vykazují rovněž tzv. středové drtící nástavce, které se používají u klasických horizontálních modelů tvořených dvěma rotory. V místě, kde na sebe tyto rotory navazují, vzniká prostor, kde tento přídavný drtící segment zajišťuje zpracování materiálu. Někteří výrobci pak využívají takové konstrukce, kdy se obě sekce překrývají a drtící disk tak není potřeba. S hydraulickým pohonem se dodávají jak stroje samostatné, tak modely, které slouží pouze jako přídavné žací adaptéry pro modely horizontální a nejčastěji se s tímto provedením setkáme u mulčovačů pro sady a vinice.

Speciály pro komunál

V komunální sféře se uplatňují mulčovače, které mají podobu nástavců pro různé typy ramen. Typickým případem jsou příkopová ramena, která nabízí jednotliví výrobci pro širokou výkonovou paletu trakčních prostředků a liší se rovněž dosahem a konstrukcí ramene. Jen pro představu renomovaní výrobci příkopových ramen nabízejí modely pro energetické prostředky výkonových kategorií řádově 14,7 – 147 kW (20 – 200 k) a s dosahem ramene v rozsahu asi 2,5 – 12,5 m. Ramena jsou tvořena různým počtem sekcí s hydraulickým nastavováním a polohováním a pracovní nástavce využívají hydraulický pohon, neboť kromě mulčovací hlavy je možné osadit rameno různým příslušenstvím – vyžínací hlavy různého záběru, různé modely plotostřihů, atd. Samotné zařízení se agreguje do zadního či předního tříbodového závěsu, případně může být rameno agregováno mezi nápravami. Výkonnější modely disponují vlastním hydraulickým okruhem. Z komunálního sektoru pocházejí také již zmíněné podsekávače ohradníků, které byly původně konstruovány pro obsekávání prostor kolem patníků či svodidel. Výše jsou rozděleny jako modely s mechanickým a hydraulickým pohonem, můžeme je rozdělit na modely s mechanickým a hydraulickým polohováním.
Jednoduché modely se vychylují na principu pružiny, která vyniká určitou tuhostí, a tím citlivostí pro náraz na překážku, kdy dojde k vychýlení pracovní sekce a jejího sklopení do pracovní polohy po překonání překážky. Naopak hydraulické modely využívají k polohování nosného ramene ve více směrech hydraulický systém a při najetí na překážku zajišťuje vychýlení pracovní sekce elektrohydraulický systém ve spojení s hmatačem, který elektromagneticky předává impulsy hydraulickému systému zajišťujícímu polohování pracovní sekce, v tomto případě vertikálního mulčovacího disku. V komunálním sektoru se také používají již uvedené boční horizontální modely zesílené konstrukce, které jsou tvořeny otevřeným skeletem a zvládnou drcení náletových dřevin o průměru 80 – 120 mm, přičemž takové modely se dodávají s mechanickou nebo hydraulickou nárazovou pojistkou.
Z výše uvedených informací pak vyplývá, že rozdíly mezi zemědělskými, komunálními, viničními či lesnickými modely mulčovačů se značně stírají a že řadu modelů můžeme označit za opravdu univerzální mulčovače pro celou paletu využití.

Popisek:

Tzv. boční horizontální mulčovač s hydraulicky polohovatelným ramenen v pracovním nasazení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *