Traktory ve službách komunální techniky

V souvislosti s poznáním ekologických problémů v součinnosti se státní politikou životního prostředí dochází v oblasti komunální sféry k významným a intenzivním změnám zejména v legislativní oblasti i k rozsáhlému vývoji a zavádění nových progresivních technologií včetně moderní techniky.

Vznik a rozvoj komunálních technologií lze datovat od samotného vzniku lidských sídel, kdy se začaly vytvářet početnější komuny. Příčiny vzniku lze najít i ve fenoménu tvorby nežádoucích látek, které se bytostně podílely na rozvoji lidstva. Komuny lidských společenství se staly nejen koncentrovanými zdroji budoucích problémů, ale i hybným motorem budoucího kulturně-společenského, vědecko-technického rozvoje.
Novodobé komunální technické služby v městech a obcích plní širokospektrální, v některých případech nezastupitelné funkce zabezpečení služeb, občanské vybavenosti, kulturního, sportovního, estetického i hygienického a bezpečnostního hlediska života koncentrovaných lidských sídel.
Vyspělé moderní země věnují nemalé finanční prostředky k zajištění čistoty měst a obcí, především z hlediska hygienického, estetického, ale i z pohledu bezpečnosti silničního provozu. Vyhledávané turistické destinace mají v převážné míře vysoce propracovaný systém zabezpečování čistoty v uvedených lokalitách a jsou tak projevem hluboké úcty k vlastní zemi a kultuře žití. Prezentace čisté estetické plochy veřejného prostranství a kulturního způsobu života se stává vítaným ekonomickým benefitem zejména v turistickém ruchu.
Zajišťování letní a zimní údržby na motoristických a nemotoristických komunikacích má značný společenský, ekonomický i bezpečnostní význam. Včasné nasazení specializované údržbové techniky a technologii je podmínkou eliminace nebezpečných situací, ochrany zdraví a majetku, vznikajících v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

Oblasti nasazení traktorové techniky

S vědecko-technickým pokrokem se postupně měnily technologie a technika aplikovaná v komunální sféře. Dnes jsou k dispozici mnohovariantní technická řešení. K dispozici jsou jednoduché jednoúčelové stroje a zařízení (např. mechanické čističe), univerzální nosiče nářadí (např. traktory), specializované stroje a zařízení (např. samosběry), přepravní stroje a jiné. Závisí jen na finančních možnostech té které obce či města.
Všechny stroje a zařízení v externím prostředí mají společný jmenovatel, a to nezávislý mobilní zdroj energie pro pohon pracovních mechanismů. V minulosti plnila takový požadavek živočišná síla, později s rozvojem techniky zejména parní stroj, poté spalovací motor a dnes v omezené formě různě akumulátory elektrické energie. Klasický pístový spalovací motor s ropným palivem pro svoji zejména ekonomickou výhodnost nebyl dosud překonán. Účelové aplikace využití samojízdných mechanismů byly zpočátku soustředěny na rozvoj dopravních prostředků – automobily a zemědělských mechanismů na bázi traktorových souprav. Zemědělský traktor určený k tažení nářadí se stal výchozím strojem pro dnešní četné aplikace i v ovocnářství, zelinářství, živočišné výrobě, vodním a závlahových hospodářstvích. Vývoj nejen motorů, ale všech uzlů traktorů, jako pojezdového ústrojí, transmise, metod výběru vybavení (vývodového hřídele, tříbodových závěsů, hydraulické přípojky), ho předurčily na piedestal nejvšestrannějšího pracovního stroje historie.
S rozvojem gumárenských produktů se zvýšila konkurence v dopravě, když nedevastační pružné pojezdové pneumatiky umožnily vstup traktorových souprav i na zpevněné komunikace. Pásmo přepravních rychlostí se z úrovně zhruba 30 km/h zvýšilo na úroveň dnešních rozsahů od 40 km/h až po 60 km/ha některé modely dokonce 80 km/h.
Výborná průjezdnost v terénu díky pohonu všech kol, výborné záběrové podmínky mohutných pneumatik, speciální exploatace vybavení navijáky na přibližování dřeva, opěrné radlice a manipulační nakládací ramena determinovaly lesnické modifikace pro široké možnosti využití.
Pevná konstrukce, požadovaná trakce a pohon mechanicko-hydraulických pracovních orgánů jako velkoobjemových a kopacích radlic, vrtáků našla široké uplatnění traktorových nosičů v oblasti stavebnictví a zemních prací.

Široká škála možností

Osvědčené podvozky, široká volantilita hydraulických systémů umožnily nasazení ve speciálních aplikacích při manipulačních strojích využívaných nejen v zemědělských, stavebních ale i komunálních aplikacích.
Univerzální vlastnosti traktorů, široké možnosti tahání či tlačení a pohonu pracovních adaptérů našly své uplatnění i v komunální oblasti. Pro samotné výrobce traktorů představuje rozšíření nabídky v dané oblasti velkou výzvu a nové možnosti. Vývoj, výroba a prodej mnohočetných adaptérů nabízí další varianty rozšíření výrobních programů a komerčních aktivit.
Nasazení traktorů a jejich aplikací našlo své uplatnění zejména v těchto oblastech komunálního hospodářství:
a) Údržba a čištění: – Místních komunikací, přilehlých svahů, chodníků a pěších zón,
– Parků a lokální a silniční zeleně,
– Osvětlení a příslušenství komunikací,
– Vodovodní, kanalizační sítě a splaškových vod.

b) Zabezpečení zimní služby: – Sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků,
– Odklízení sněhu a zmírňování nedostatků sjízdnosti a schůdnosti,
– Posyp inertních a chemických materiálů.

c) Zajištění sportovně – rekreačních služeb: – Čištění a údržba sportovních zařízení – fotbalové, atletické stadiony,
– Plovárny, koupaliště,
– Zimní stadiony a jiné.

d) Odstraňování odpadů: – Pohon mobilních kompostovacích fréz,
– Pohon drtičů silničních dřevin a jiné.

Komunální traktory můžeme podle konstrukce pojezdového ústrojí rozdělit na: – Pásové,
– Kolové jednoosé a dvounápravové.

Podle výkonu motoru: – Malotraktory do zhruba 40 kW, do hmotnosti asi 2000 kg,
– Traktory do zhruba 100 kW, do hmotnosti asi 6000 kg,
– Výkonné traktory nad 100 kW.
Aktuální konstrukční vyspělost traktorů má svůj základ nejen v dlouhodobém vývoji jednotlivých specializací, ale také v progresivním novátorském úsilí neustále zlepšovat samotné základní konstrukční uzly traktorů.
V motorech se podařilo zlepšit zejména management přípravy a spalování směsi, zlepšením příslušenství motorů, např. zařízení pro přeplňování dosáhnout vyšší litrový výkon, lepší účinnost přeměny energie, snížit emise, optimalizovat pevné a pohyblivé části a zvýšit životnost. Z hlediska energetické účinnosti měrná spotřeba paliva klesla u některých výkonných motorech na hodnotu 195 g/kW/h.
Mimořádný rozvoj zaznamenaly zejména transmise v přenosu hnacích sil, momentů a efektivitě změny převodového poměru. Dnes jsou k dispozici, v závislosti na výkonové třídy a ekonomické dostupnosti, od nejjednodušších stupňovitých převodovek, přes převodovky s možností řazení pod zatížením, převodovek s hydrostatickým přenosem až po hydraulicko-mechanické kombinované systémy pracující v automatickém režimu. Optimální využití výkonných motorů si při stupňovitých převodovek vyžádalo zvýšení počtu na 12/12, 24/24 případně až 32/32 stupňů v před a vzad. V některých malotraktorových aplikacích se prosadili také hydrostatické převodovky s kontinuálním převodem. Jejich funkcionalitu zhodnotí zejména obsluha stroje a kvalita prováděných prací.

Pojezdové ústrojí, vzhledem k mobilitě a ekonomickým nárokům při pořizování, převládá na kolové bázi při výše rychlostních traktorech na kvalitnějších pneumatikách s lepším vyvážením, případně s kompenzací pohybu připojeného nářadí přes tříbodový závěs.
Exploatace vybavení umožňuje připojovat a pohánět rozmanité adaptéry na bázi mechanického přenosu přes vývodový hřídel vpředu / vzadu. Kromě klasického rozsahu otáček 540/1000 ot/min je k dispozici ekonomický rozsah otáček se 750 ot/min.
Připojení adaptérů je realizováno přes přední / zadní tříbodový závěs ISO, případně ve speciálních bodech na karoserii podle charakteru pracovního zařízení.
Multifunkčnost zejména manipulačních adaptérů vyžaduje vícečetné vnější hydraulické okruhy (4 – 8). Vyšší modely traktorů mají k dispozici hydrauliku s adaptovaným výkonem a průtokem podle okamžitých požadavků.
Pracovní místo operátora je v mnoha případech navrženo podle ergonomických standardů s vysokým stupněm pohodlí a bezpečnosti. V některých případech si obsluha vyžaduje otočný post pro optimální výhled jak vpředu, tak i vzadu.
Konkrétní technické provedení komunálních traktorů může záviset na požadované aplikace a kompatibility jednotlivých adaptérů. Zvýšenou pozornost vyžadují zejména trvalé aplikace hydraulických manipulátorů s více stupni volnosti pracovních členů. Pohon hydrogenerátorů je realizován prostřednictvím vývodového hřídele. Požadovaný příkon je limitován velikostí adaptérů na úrovni 15 – 60 kW.
Nejširší nabídka komunálních malotraktorů a traktorů je v oblasti péče o zeleň, kde množství výrobců nabízí různé typy sekaček, mulčovačů, pleček, ořezávačů, vertikutátorů, regeneračních adptérů, vysavačů a foukačů listí a dalších. Široká variabilita příslušenství je uzpůsobena pro všechny výkonové třídy. Na ilustračních fotografiích jsou představeny některé z nich.
Početná je i skupina traktorů vhodná pro zabezpečení čistoty motoristických a nemotoristických komunikací. Variabilita přídavných zařízení je pestrá od prostých zametačů, sněhových košťat, přívěsných samosběrných strojů, až po kropicí a mycí zařízení, včetně manipulačních klecí pro údržbu osvětlení a příslušenství komunikací.
Zabezpečení zimní údržby vyžaduje další adaptéry od pasivních (sněhové radlice a pluhy) až po aktivní (kartáče, frézy a sypače).
Poměrně významnou oblastí aplikace komunálních traktorů je i jejich využití při přípravě a samotném procesu zpracování biologických odpadů. Nejčastější využití je při přípravě požadované dřevní hmoty prostřednictvím mobilních štěpkovačů a při fermentačních rozkladných procesech v agregaci s překopávači. Štěpkovače využívají zpravidla plný výkon motoru traktoru přes vývodový hřídel.

Závěrem Z uvedeného přehledu je zřejmé, že nasazení traktorů v komunální sféře má široké uplatnění. Vysoká univerzálnost v některých aplikacích je však na úkor výkonnosti oproti specializovaným strojům, když není možné zcela sladit příkon adaptéru a výkon traktoru, na straně druhé je naopak ekonomickým řešením mnoha problémů v obci.

Doc. Ing. Ivan Janoško, CSc., katedra dopravy a manipulace TF SPU v Nitře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *