Autor
Kategorie:
Nezařazené

Strojní zařízení pro sběr listí

Listnaté keře a stromy lze nalézt na každé okrasné ploše v obci, podél obecních cest a chodníků, v alejích, u mnoha pietních míst, u kapliček, zkrášlují parky a jsou součástí všech návsí.

Listnaté stromy mají v obci a v jejich okolí mnoho významů. Tvoří například protierozní zábrany, větrné bariéry, protihlukové stěny, mají funkci prachových zábran a lapačů polétavých částic a samozřejmě jsou estetickým doplňkem každé plochy nebo zákoutí.  Také v soukromých zahradách u rodinných domů a firemních objektů se prosazují okrasné listnaté dřeviny, nízké i vysoké stromy a listnaté živé ploty.

Při opadu přicházejí potíže

Jenže každoročně přichází období, kdy listí opadá a poté se toto listí stane nežádoucím nejen v místě opadu, ale někdy i desítky metrů od „svého stromu“. Vítr spadané listí nafouká do míst, kde vytvoří problémy v mnoha podobách. Například znečišťuje stěny budov a parkové architektury, ohrožuje bezpečnost chodců, protože je na schodištích a dlažbách příčinou kluzkého povrchu, zahnívá na trávnících a v místech, kde jsou doprovodné dekorační prvky okrasných záhonů (oblázky), znečišťuje fontány, jezírka a vodní plochy, shromažďuje se v odtokových žlabech a ucpává vstupy do podzemních částí sběracích zařízení povrchových vod, může být příčinou neprůchodnosti kanalizací, poskytuje dočasný úkryt nežádoucím živočichům, také znehodnocuje travnaté plochy a v neposlední řadě působí v neprospěch estetického vzhledu okrasných ploch po jarním tání sněhu. Na druhé straně je listová hmota zdravých stromů velice užitečná jako jedna z nezbytných částí komunálních kompostů.
Z uvedeného vyplývá, že je tedy vhodné, aby bylo spadané listí sesbíráno a odvezeno do míst, kde bude mít užitek. Složitost sběru listí spočívá v tom, že ne vždy se padající listí rozprostře rovnoměrně kolem stromu, ze kterého opadne nebo na rovné travnaté ploše v jeho okolí, ale je větrem unášeno do prohlubní, do svodných příkopů, je ukládáno podél stěn a plotů, za silniční obrubníky, pod nízké keře, na záhony mezi trvalky a nízké keřové okrasné dřeviny, do oblázkových dekorací, pod parkové lavičky, do zastávek autobusů, na dětská hřiště a podobně. Z takových míst je sběr listí komplikovaný, protože vyžaduje specifické způsoby sběru, které odstraní jak jednotlivé listy, tak listí rozprostřené po ploše, ale i listí přilepené ve vrstvách a zároveň nepoškodí podklad, ze kterého je listí sbíráno.

Pro specifické využití

Zařízení pro sběr listí si musí poradit s rozmanitými překážkami a proto jsou vyráběna sběrací zařízení pro specifické použití při sběru listí. Pro tato zařízení se užívá také název vysavače listí. Princip vysavačů listí spočívá ve vytvoření proudu vzduchu prostřednictvím ventilátoru v sacím potrubí (hrdle). Proud vzduchu realizuje transport listí do vhodného místa (vaku, sběrné nádoby, kontejneru, korby vozidla), kde je listí shromažďováno. Lopatky ventilátoru částečně rozmělňují nasávané velké listí nebo jiné nečistoty, aby jednak došlo k redukci objemu nasávaného množství a také ke snazšímu průchodu do místa uložení. Redukcí objemu listové hmoty se také zefektivní doprava.
Účinnost sběračů listí obecně závisí na dvou základních veličinách – na objemovém průtoku vzdušiny a na celkovém tlaku ventilátoru. Čím vyšší jsou tyto hodnoty, tím je sběrač listí výkonnější. S tím souvisí požadavek na příkon motoru ventilátoru, na průměr oběžného kola a na rychlost otáčení oběžného kola (obvodová rychlost lopatek). Doprovodnými veličinami jsou hluk emitovaný při práci, celková hmotnost stroje, objem sběrného vaku nebo koše, konstrukce pro manipulaci se strojem – nesení obsluhou nebo na stroji, řešení pojezdu, použití podvozku kolového nebo pásového, rozměry stroje, u pojízdných nebo závěsných strojů je to délka sacího potrubí (hadice) a také u některých modelů délka výtlačného potrubí (hadice) a rychlost jízdy v případě pojízdného zařízení. Základní a doprovodné veličiny rozhodnou o výkonnosti strojů. Výkonnost se sleduje buď objemová (m3/h), to znamená jaké objemové množství listí zařízení sesbírá za čas, nebo plošná (m2/h), to znamená jakou velikost plochy vyčistí od listí za čas. V některých případech se sleduje také výkonnost hmotnostní, to znamená, jaké množství v kg je sesbíráno za čas.
Správný výběr sběracího zařízení ovlivní jeho budoucí nasazení, protože se listí ukládá na povrch země rozmanitě v závislosti na několika významných faktorech. Je to především z hlediska jeho kumulace nebo rozptýlení a charakteru terénu. Například záleží na charakteru listnatých dřevin (stromy vysoké nebo nízké, keře), které rozhodnou o množství listové hmoty a vzdálenosti od místa vzniku. Velikost a houževnatost listové hmoty rozhodne o velikosti průměru (průřezu) a tvaru sací části, výkonu motoru a provedení ventilátoru. Vítr transportuje listí do míst, kde se listí ukládá a hromadí, což bývá v místech závětrných nebo pro listí neprostupných. To je například kolem plotů, kolem objektů ve žlabech, na štěrkových plochách a pod keři, kam je složité dostat se sací částí pojízdných sběračů.

Sběrače listí (vysavače) a komunálního odpadu lze rozdělit podle konstrukce na:

a) Nesené obsluhou na ramenním popruhu (zahradní i profesionální)
b) Tlačené ručně vedené zametače (zametací stroje s odhozem nečistot nebo odsáváním)
c) Samojízdné ručně vedené sběrače (zametací stroje s odsáváním)
d) Samojízdné sběrače se sedící obsluhou (s odsáváním a s výškovým vyprazdňováním)
e) Přívěsné sběrače (přípojné, resp. tažené opatřené vlastním podvozkem)
f) Závěsné sběrače (zavěšené nebo uložené na korbě dopravního zařízení)
g) Nosiče nářadí se sběrací sekcí
h) Samojízdné kompaktní sběrače a zametače se sedící obsluhou
i) Využití jiných strojů, které disponují sběracím efektem (žací stroje)

Sběrače listí (vysavače) se obecně skládají z následujících hlavních částí:

1) Motorová sekce (realizace pohybu a pohonu ventilátoru)
2) Ventilátor se speciálním oběžným kolem (z hlediska provedení a tvaru lopatek)
2) Sací sekce a výtlačná sekce (sací trubice, výtlačná trubice)
3) Sběrná část (vak, kontejner, korba)
4) Podvozek u pojízdných strojů (tlačených nebo samojízdných)
5) Ovládací prvky (sání, foukání)
6) Připevňovací zařízení u nesených nebo nosný popruh u vysavačů zahraních

Vysavače nesené obsluhou na ramenním popruhu

Stroje jsou opatřeny spalovacím nebo elektrickým motorem. Lze volit z několika velikostních kategorií v závislosti na charakteru sbíraného listí nebo i jiných produktů. Takže jsou k dispozici v několika velikostních kategoriích, v nichž se liší výkonem motoru a celkovou hmotností.
Princip činnosti spočívá v tom, že speciálně tvarované oběžné kolo ventilátoru (tzv. turbínové kolo) realizuje proud vzduchu a také částečně rozmělňuje velké listí. Reálná hodnota redukce objemu nasávaného je na polovinu původního objemu.
Na motorové sekci vysavače neseného obsluhou jsou umístěna držadla. Hlavní držadlo je opatřeno ovladačem chodu motoru (spínač) a pomocné držadlo slouží pro manipulaci s vysavačem (směrování sací trubice). Na motorové sekci je také úchyt pro připevnění nosného popruhu. Na spodní části motorové sekce je odnímatelně připevněn sběrný vak. Vaky jsou různě veliké. Některé pojmou 35 litrů nadrceného listí, jiné i 70 litrů. Čím je větší obsah vaku, tím je vak po naplnění hmotnější a může činit drobné obtíže při manipulaci s vysavačem. Záleží na kondici obsluhy vysavače. Optimum je kolem 40 litrů. Ne vždy je totiž nasáváno pouze suché a drobné listí. Vak je vyroben z porézní textilie, protože nasávaný vzduch musí stěnou vaku projít ven, takže jím projdou polétavé částice PM2,5-10, které mohou negativně ovlivnit zdraví obsluhy, pokud v prostředí pracuje delší dobu nebo jsou tam přítomné škodlivé látky. Výrobci si této skutečnosti jsou vědomi a proto u některých profesionálních vysavačů zajišťují, aby se prach dostával mimo obličej obsluhy.
V přední části motorové sekce je otvor pro průchod vzduchu a nasátých produktů do prostoru turbínového kola a do sběrného vaku. Vysavače mohou být opatřeny předkomůrkou pro zachycení větších částí (šišky, kůra). K otvoru se připevňuje sací trubice. Sací trubice je různého průřezu. Rozdílnost průřezu spočívá ve velikosti i tvaru a sací trubice jsou dvojité. Jedna část slouží pro sání, ta je širší na konci, aby nenastávaly problémy při sběru rozměrnějšího, resp. slepeného listí. Druhá část je u motorové sekce širší a na konci je užší. Tato část slouží k foukání listí a je uplatněn fyzikální princip (rovnice kontinuity), že rychlost proudu vzduchu je tím vyšší, čím je průřez menší. Některé vysavače mají dvě trubice, jednu pro sání, druhou pro foukání. Mnohé trubice jsou na konci ve spodní části opatřeny kolečkem nebo kolečky.

Ručně vedené zametače

Zametací stroje s odhozem nečistot nebo s odsáváním jsou opatřeny jednoosým podvozkem a výškově nastavitelným madlem (rukojeť pro obsluhu), které umožňuje nastavení podle výšky postavy obsluhy. Madlo lze plně sklopit pro snazší uložení. Stroje jsou vyráběny v rozsahu pracovní šířky (záběru) 550 až 800 mm. Hlavním pracovním adaptérem je zametací válec s vodorovnou osou rotace (kolmo na směr pohybu) a jeden nebo dva postranní přimetací kartáče. Díky postrannímu kartáči lze snadno zametat také kouty a okraje. Rotaci čistících kartáčů zajišťuje pojezd stroje, resp. akumulátor. Nádrže na zametené nečistoty se pohybují o objemu 16 až 30 litrů. Nádrže jsou snadno vyjímatelné a lze je bezpečně a rychle vyprázdnit. Akumulátorový zametací stroj pro chodící obsluhu bez pojezdu je vybaven elektromotorem, který pohání hlavní středový zametací kartáč a boční přimetací kartáč, což umožňuje stejnoměrné zametání při zatáčení vlevo nebo vpravo. Oba kartáče jsou osazeny štětinami pro možnost zametání v interiérech i exteriérech. Stroj je vybaven prachovým filtrem a sklopným držadlem s možností až šesti poloh nastavení. Nádrž na zametené produkty je v rozsahu 30 až 50 litrů.
Plošná výkonnost ručně vedených zametačů (zametací stroje s odhozem nečistot) se pohybuje v závislosti na pracovní šířce, charakteru čištěné plochy (tvar), charakteru nečistot a zdatnosti obsluhy. Lze říci, že pro šířku záběru 550 mm je možné dosáhnout výkonnosti 1400 m2/h, u záběru 800 mm je plošná výkonnost až 2600 m2/h. Těmito stroji lze odstraňovat listí ze zpevněných ploch, to znamená z chodníků, manipulačních ploch, dvorů, účelových cest nebo obdobných účelových zpevněných částí komunálních ploch.

Samojízdné ručně vedené sběrače

Zametací stroje s odsáváním mohou být dvouosé nebo jednoosé s otočným kolem (nebo koly) v přední části stroje. Pojezd sběrače zabezpečuje buď spalovací motor nebo elektromotor napájený akumulátory. Odsávání listí a nečistot zabezpečuje buď sací ventilátor s možností regulace výkonu nebo ve spolupráci s hlavním zametacím kartáčem, který je výkyvně uložen ve středu stroje. Na výstupu ze sání jsou umístěny sběrné nádoby – vaky a filtrační zařízení. Stroje jsou vybaveny jedním nebo dvěma bočními, nastavitelnými zametacími kartáči, které přimetávají listí a nečistoty k hlavnímu zametacímu kartáči. Velikost sběrné nádoby se pohybuje v rozsahu 30 až 40 l. Větší nádoby jsou opatřeny transportními kolečky. Stroje jsou určeny ke sběru listí, které je rozprostřeno na plochách. S těmito stroji je možné dosáhnout výkonnosti 1200 m2/h až 2600 m2/h. Stroje, které jsou opatřeny sací hadicí lze využít pro sběr listí z obtížně dostupných míst (do kterých nelze zajet se strojem). Obsluha směruje sací hrdlo do vzdálenějších míst od stroje (v závislosti na délce sací hadice), kde je listí shromážděno (větrem nebo pomocí foukačů listí).

Samojízdné sběrače se sedící obsluhou

Tyto stroje jsou vybaveny dvouosým podvozkem, přičemž přední osa je řiditelná. Obsluha sedí na sedačce a pohyb stroje ovládá volantem a pedály. Vyprazdňování sběrné nádoby je výškové pomocí hydraulicky výklopného mechanismu. Pohon je hydrostatický a energie je dodávána benzínovým, naftovým nebo plynovým motorem s výkonem 6 až 18 kW. Zametání zajišťují jeden nebo dva kartáče s vertikální osou rotace a hlavní kartáč s horizontální osou rotace. Odsávání zajišťuje sací ventilátor. Zvedání a spouštění kartáče je realizováno hydraulicky stlačením tlačítka. Pracovní šířka se pohybuje v rozmezí 750 až 1700 mm, pracovní a pojezdová rychlost se pohybuje v rozsahu 8 až 12 km/h. Stroje jsou určeny ke sběru listí, které je rozprostřeno na plochách. S těmito stroji je možné dosáhnout skutečné výkonnosti 5000 m2/h až 15 000 m2/h.

Přívěsné sběrače

Přípojné, případně tažené sběrače opatřené vlastním podvozkem jsou vybaveny jednoosým nebo dvouosým podvozkem v mnoha velikostních skupinách. S jejich velikostí souvisí výkon motoru mobilního energetického zařízení, kterým jsou nejčastěji malotraktory a traktory, ale mohou to být i jiná vozidla s vývodovou hřídelí. Pro tažení a pohon pomocí malotraktorů jsou dodávány sběrače na jednoosém podvozku s celkovou hmotností v rozsahu 350 až 1500 kg. Průměr oběžného kola se speciálními lopatkami se pohybuje v rozmezí 400 až 960 mm.
Tyto malotraktorové sběrače disponují objemem sběrné nádoby v rozsahu 2 až 6 m3. Pracovní záběr se pohybuje v rozmezí 1,2 až 2,2 m. Sací hadice bývá délky 5 metrů a jejich průměr se pohybuje v rozsahu 15 až 35 cm. Sběrače na dvounápravových podvozcích umožňují uložení sesbíraného listí a obdobných nečistot v objemech 10 – 18 m3, což může představovat hmotnost až 3,5 tuny listí (záleží na charakteru a vlhkosti listí). Stroje jsou určeny ke sběru a zpracování listí, které je uloženo na deponiích nebo ke sběru většího množství listí, které je ve větším množství větrem nafoukáno kolem objektů. S těmito stroji je možné dosáhnout skutečné výkonnosti 6000 m2/h až 16 000 m2/h.

Závěsné sběrače

Pracují zavěšené nebo uložené na korbě dopravního zařízení a jsou určeny k připevnění na korbu automobilu nebo zadní část přípojného vozidla (zpravidla na zadní čelo nebo na bočnici korby) nebo mohou být uloženy na dno korby. Sběrače jsou opatřeny univerzálními závěsnými háky, lyžinami a opěrnými patkami. Po individuální úpravě lze stroj upevnit na každé vozidlo (na valníky kategorií N, sklápěče, pick-upy) nebo na přívěs, resp. návěs. Pohon oběžného kola ventilátoru zajišťuje spalovací motor s výkonem 5 až 15 kW. Stroj je vybaven dlouhým sacím potrubím pomocí něhož je realizován sběr z hromad nebo i větších vrstev listí uloženého na ploše. Délka sacího potrubí se pohybuje v rozsahu 6 až 10 metrů. Výhoz sebraného a zpracovaného listí zajišťuje vynášecí potrubí, které je výškově a směrově nastavitelné, takže lze listí ukládat na vlastní korbu vozidla, kterým je závěsný sběrač nesen nebo do korby, resp. kontejneru sousedního vozidla. Stroje jsou určeny ke sběru a zpracování listí, které je uloženo na deponiích nebo ke sběru většího množství listí, které je ve větším množství soustředěno na jednotlivých hromadách nebo uloženo v liniích.

Nosiče nářadí se sběrací sekcí

Jde o strojní zařízení, jejichž podvozkové části umožňují bezproblémový pohyb po travnatých i zpevněných plochách a disponují možností nesení a pohonu sběracích sekcí. Jsou to například vozidla kategorie L (čtyřkolky), nosiče komunálních nástaveb, mininakladače, nosiče nářadí, malotraktory rozmanitého provedení a některé malé zemní stroje. Některé nosiče jsou poháněny všemi koly hydrostatickým pohonem, kdy jsou poháněna čtyři kola shodného průměru prostřednictvím čtyř nezávislých hydromotorů v kolech. Disponují tak optimální tažnou silou na všech površích a jsou šetrné k povrchu, po kterém se pohybují. Některé nosiče jsou řízeny klubovým řízením. Sběrací sekce (nebo pouze žací sekce, kterými lze realizovat sběr listí současně se sečením trávy) lze připevňovat v zadní části v přední části a také mezi nápravy. Nosiče jsou vyráběny v mnoha velikostech, s čímž souvisí výkon motoru, jejich celková hmotnost a schopnost pohánět a ovládat pracovní zařízení s určitou pracovní šířkou (záběr pracovního adaptéru). Nosiče nářadí jsou vyráběny s kabinou nebo bez kabiny. Jejich předností je velmi dobrý výhled obsluhy na pracovní plochu a činnost nářadí při práci. Pracovní záběr se pohybuje v rozsahu 1,6 až 2,2 m, záleží na velikostní kategorii nosiče.

Samojízdné kompaktní sběrače a zametače se sedící obsluhou

Zařízení lze rozdělit do dvou základních skupin – malé a velké. Do první skupiny spadají stroje, jejichž pohotovostní hmotnost nepřevyšuje 5000 kg. Malé samojízdné kompaktní sběrače a zametače se sedící obsluhou jsou opatřeny kabinou pro obsluhu, pod níž jsou umístěny sběrací kartáče, které při rotaci soustřeďují listí do prostoru před hrdlo sacího potrubí. Sání zabezpečuje regulovatelný ventilátor. Sběrací kartáče pracují s vertikální osou rotace a jsou hydraulicky nastavitelné s bočním přesahem. V závislosti na modelu mohou být použity kartáče dva nebo tři. Pracovní záběr se pohybuje v rozsahu 2,2 až 2,6 m. Stroje jsou zpravidla řízeny všemi koly s možností volby režimu řízení pouze předních kol (v přejezdovém režimu) a blokací řízení zadní nápravy. Rychlost při přepravě se pohybuje v rozsahu 50 až 80 km/h. Sebrané listí a nečistoty jsou dopravovány proudem vzduchu do kontejneru, který je umístěn za kabinou obsluhy. Objem kontejneru se pohybuje v rozsahu 2,5 až 4,5 m3. Kontejner je výškově výklopný. Rozměry strojů jsou variabilní podle velikostní kategorie. Šířka se pohybuje v rozsahu 1250 až 1850 mm. Pohotovostní hmotnost strojů se pohybuje v rozsahu 1500 až 5000 kg. Samojízdné kompaktní sběrače a zametače se sedící obsluhou mohou být vybaveny skrápěcím zařízením. Voda je odebírána z nádrže o objemu 300 až 400 litrů.

Využití jiných strojů se sběracím efektem

Ke sběru listí mohou být použity rozmanité samojízdné žací stroje, které jsou určeny k sečení trávníků v rámci pravidelné údržby travnatých ploch nebo pro získání příznivého estetického vzhledu travnaté plochy. Nejčastěji jsou pro sběr listí používány žací malotraktory a ridery. Žací malotraktory pohání jednoválcové nebo dvouválcové, čtyřdobé zážehové nebo vznětové motory o pracovním objemu v rozsahu od 400 do 900 cm3. Jejich výkon se pohybuje, v závislosti na modelu motoru, v rozsahu od 9 do 20 kW. Motory zabezpečují pohyb traktoru, sečení a transport trávy nebo listí do sběrného koše. Přenos kroutícího momentu k motoru je realizován u menších modelů klínovým řemenem, u větších modelů je to kloubovou hřídelí nebo hydraulickým olejem pomocí axiálních pístových hydromotorů. Žací mechanismus je umístěn mezi nápravami. Nejčastěji je dvousekční, resp. dvounožový. Pohon nožů je realizován prostřednictvím řemenů od motoru. Výšku sečení lze nastavovat výběrem z několika poloh. Skříň žacího ústrojí je opatřena zpravidla čtyřmi nebo dvěmi pomocnými opěrnými kolečky. Při transportu traktoru je žací ústrojí ve zvednuté poloze a při vlastním sečení se sběrem listí je spouštěno pákou nebo pedálem do pracovní polohy. Pracovní záběr se pohybuje v rozsahu 90 až 122 cm. Výhoz listí do sběrného koše zajišťuje proud vzduchu vytvořený pomocí tvarovaných nožů. Listí je transportováno sběrným kanálem do sběrného koše. Sběrný koš je zpravidla zhotoven z trubkového ocelového rámu, plastového víka a textilního vaku. Ridery se od žacích malotraktorů liší tím, že mají motor umístěný před obsluhou nad přední nápravou a disponují doplňkovými pracovními adaptéry. Žací malotraktory se od nosičů žacích sekcí liší zpravidla specifickým způsobem nesení žacích sekcí, hmotností, rozměry a způsobem řízení (nosiče mohou mít kloubové řízení).

Popisek:

Přípojné sběrače listí disponují vysokou plošnou výkonností a proto se používají na velké plochy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *