24.06.2020 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S jakými závadami nemůžeme na silnici?

Motorová vozidla jsou složitá technická zařízení, u nichž postupem času či působením dalších vlivů dochází ke stárnutí a také poškozování. Platí, že na silnici se mohou pohybovat jen technicky způsobilé vozy.

V dnešní uspěchané době řada řidičů zapomíná na to, co bylo ještě dřív zcela běžné. Před každou jízdou alespoň pohledem zkontrolovat stav vozidla.

Špatný stav = 11 % nehod

Ze statistik vyplývá, že technické závady bývají každý rok příčinou několika stovek vyšetřovaných nehod. Je to sice zlomek z celkového počtu, ale jde o případy, kdy technický stav vozu byl přímou příčinou nehody. Skutečnost je však méně růžová. Podle Centra dopravního výzkumu dochází přímým vlivem špatného technického stavu vozidla až ke 3 % nehod, nevyhovující spolupůsobí u dalších až 11 %.

Problémy může mít řidič i s pojišťovnou. „Pokud škodu způsobí vozidlo ve špatném technickém stavu, hrozí viníkovi, že po něm bude pojišťovna vymáhat pojistné plnění, které vyplatila poškozenému. A to v případě, když pojišťovna zjistí, že špatný technický stav vozu, například brzdy, byl přímou příčinou vzniku škody,“ upozorňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Kdy technicky nezpůsobilé?

Do konce září 2018 uváděla vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v paragrafu 40 závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Současně bylo stanoveno, že v případě zjištění některé z uvedených závad nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

Jednalo se o proslulých tzv. 16 závad, o nichž se učívali žáci autoškol a které bývaly považovány za neomluvitelné minimum u zkoušky z konstrukce a údržby vozidel. Tento předpis však byl na podzim roku 2018 nahrazen vyhláškou č. 211/2018 Sb. (o technických prohlídkách vozidel), kde se s podobným výčtem závad ohrožujících bezpečnost provozu nesetkáme. Právem. Možných vážných a nebezpečných závad je mnohonásobně víc, než zmíněných 16.

Ve hře jsou i policisté

Motorová vozidla podléhají povinnosti účastnit se pravidelných technických prohlídek na stanicích technické kontroly. Zjistit vážnou či nebezpečnou závadu však mohou i policisté při běžných silničních kontrolách. Může jít například o absenci či poškození registračních značek, porušené zasklení, špatnou funkci povinného vnějšího osvětlení, nedobré upevnění kol, vážné poškození disku, ráfku či pneumatiky, absenci, poškození nebo špatnou funkci bezpečnostních pásů či nadměrnou hlučnost vozu.

„Je-li zjištěna při silniční kontrole nebo objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad,“ vysvětluje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Pokud technickou kontrolu nelze udělat s využitím prostředků nebo zařízení, které má policie k dispozici na místě kontroly, a současně má důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze využít mobilní kontrolní jednotku, stanici technické kontroly či stanici měření emisí. Řidič je povinen tam zajet, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů.

O technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Náklady uhradí policie. Bude-li zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen policii náklady na tuto kontrolu uhradit.

Možný výsledek

  • Bez závad
  • Lehká závada – nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí.
  • Vážná závada – ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, může ohrozit provoz na pozemních komunikacích nebo nepříznivě působit na životní prostředí.
  • Nebezpečná závada – bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla, provoz nebo životní prostředí.

Co potom?

Je-li vozidlo bez závad nebo byla zjištěna jen lehká závada, může být provozováno bez omezení. „Je třeba pamatovat na zákonnou povinnost zjištěné – byť jen lehké – závady odstranit,“ upozorňuje Budský.

V případě vážné závady je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku prohlídky v technickém průkazu nebo ode dne vydání dokladu o kontrole. Provozovatel je povinen v této lhůtě přistavit vozidlo s odstraněnou závadou na STK k opakované technické prohlídce. Je nutno zdůraznit, že třicetidenní lhůta slouží pro odstranění vážné závady, nikoliv nerušené pokračování v provozování vozu. V opačném případě se bude provozovatel či řidič stále dopouštět přestupkového jednání.

Pokud je zjištěna nebezpečná závada, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, a nesmí tedy na silnici. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad jeho odtažení z STK, odstranění závady a přistavení vozu k opakované prohlídce. Zjistí-li nebezpečnou závadu silniční kontrola, postupuje se obdobně.*

Zdroj: Platforma VIZE 0, ilustrační foto archiv

(Podrobnosti v Komunální technice 6/2020)

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down