10.02.2016 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozvoj distribuční sítě E.ON z pohledu vlastnických vztahů

Zajistit pro domácnosti i podnikatele kvalitní a spolehlivou dodávku elektrické energie. To je úkol, který distribuční společnosti E.ON Distribuce a. s. ukládá energetický zákon. Pro jeho splnění je třeba nejen rekonstruovat stávající distribuční sítě, ale i budovat sítě v nových trasách.

Vzhledem k tomu, že provozování a obnova distribuční sítě patří mezi tzv. regulované činnosti, musí  E.ON distribuce navrhovat taková řešení, která jsou technicky realizovatelná při  zachování reálných nákladů na stavbu.

Na začátku chystané výstavby nového vedení je zpracováno zadání stavby. V něm jsou stanoveny základní parametry nového vedení. K těm patří především trasa vedení a budoucí technické parametry. Pro stanovení trasy vedení je důležitý tvar krajiny a hustota osídlení. Trasa vedení je vedena v souladu s předem projednanými a schválenými koridory, jež jsou zaneseny v územních plánech obcí a vyšších samosprávných celků. To znamená, že záměry staveb vedení VVN jsou dopředu známé a synchronizované s vedeními ostatní technické a dopravní infrastruktury. Je tedy zřejmé, že při jednání s vlastníky dotčených pozemků lze provádět pouze omezené změny trasy.

Faktické projednání průběhu trasy a umístění stožárů s vlastníky nemovitostí, které budou výstavbou dotčeny, je v rukou projektanta stavby. Součástí jednání s vlastníky je i návrh smlouvy o smlouvě budoucí (nebo konečné smlouvy) na zřízení věcného břemene. Podmínky pro uzavření smlouvy o věcném břemeni stanovuje energetický zákon (č. 458/2000 Sb. v platném znění §25 odst. 4) a nový občanský zákoník, který pro věcné břemeno zavádí pojem služebnost. Pro stanovení výše náhrady vlastníkovi dotčené nemovitosti má distribuční společnost stanoven interní ceník.

V případě, že vlastník nesouhlasí s navrženou cenou nebo smluvními podmínkami a odmítne uzavřít smluvní vztah, zadá E.ON Distribuce zpracování znaleckého posudku. Výsledné ceny za omezení užívání nemovitosti ze znaleckého posudku tak mohou být v některých případech nižší, než byla původní nabídka. Tuto cenu ze znaleckého posudku pak nabídne E.ON vlastníkovi s upozorněním, že pokud nedojde k dohodě, bude nezbytné zahájit proces vyvlastnění. Upozornění je zasíláno vlastníkovi nejméně 90 dní před zahájením vyvlastňovacího řízení doporučeným dopisem. Dopis obsahuje návrh dohody o získání potřebných práv a je zde vymezen účel vyvlastnění.

Vlastník nemovitosti je tak ze strany investora osloven minimálně dvakrát s dvěma nabídkami na vyrovnání za újmu v omezení užívání nemovitosti.  Proces vyvlastnění věcného břemene na dané nemovitosti je poslední možné řešení, jak legálně projednat umístění stavby, která má statut veřejně prospěšné stavby. Tento proces je zahájen podáním potřebné dokumentace na stavební úřad, který je místně příslušný vyvlastňovací proces provádět. Stavební úřad i vlastník mohou zadat zpracování vlastního znaleckého posudku. Může se stát, že částky v jednotlivých znaleckých posudcích jsou velmi odlišné. V této situaci je na každé zúčastněné straně, zda bude nalezen kompromis, nebo rozhodnutí učiní vyvlastňovací úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb. ve znění úpravy č.405/2012 Sb.) pak může kterákoli strana napadnout u příslušného soudu.

Cílem distributora je kvalitní a spolehlivá dodávka elektrické energie. Pro naplnění tohoto poslání dává distributorovi platná legislativa nástroje, jak tuto povinnost naplnit. Tam, kde není přes veškerou snahu nalezena shoda s okolními vlastníky a jejich zájmy, je postupováno dle této legislativy. K procesu vyvlastnění věcného břemene omezení užívání nemovitosti přistupuje distributor ve stavech krajní nouze, kdy není možné jiné technické ani smluvní řešení.*

(red)

Jednou z největších vymožeností a současně problémů naší civilizace je energie. Ilustrační obrázek archiv/E.ON

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down