16.01.2013 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt pro efektivní využití komunálního odpadu

Východočeské město Sezemice představilo veřejnosti záměr výstavby bioplynové stanice Sezemice podporovaný Evropskou unií v programu Intelligent Energy Europe (Evropský program – inteligentní energie). Projekt by měl přinést v časovém horizontu místním obyvatelům, kromě levnější energie a příjmů do městského rozpočtu, také nové pracovní příležitosti. Současně se bude výrazně podílet na zlepšení životního prostředí v okolí a zpracování bioodpadu či odpadu z údržby zeleně a v neposlední řadě místním zemědělcům z okolí města nabídne možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva.

Dlouholeté úsilí věnované projektu výstavby tak nabývá reálných obrysů. „Město získá šanci rozhodnout, zda se přiblíží v oblasti zpracování komunálního odpadu standardu vyspělých měst v Evropě a bude moci čerpat výhody z využití obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Bohuslav Kopecký, starosta města Sezemice, který se projektu výstavby bioplynové stanice věnuje průběžně již od roku 2007. „Jako každý větší projekt je i ten náš samozřejmě závislý na schopnosti získat finanční prostředky. Z toho důvodu město Sezemice oslovilo odborníky z firem IPIefekt, ORINEA, EVČ, CZ BIOM, kteří se stali odbornými koordinátory projektu a podílejí se v čele s IPIefekt na zajišťování finančních zdrojů z EU pro náš projekt,“ dodal Bohuslav Kopecký.
„Jsem rád, že své mnohaleté zkušenosti z řízení investičních projektů nejen v ČR mohu zúročit i u takto důležitého projektu, jehož cílem je udělat něco pro další generace. Zároveň je mi ctí, že jsem mohl přizvat ke spolupráci kolegy z firem ORINEA, EVČ a BIOM CZ, stejně tak jako představit zkušené partnery ze zahraničí. Naše společné snažení, věřím, vyústí v realizaci projektu, jenž zařadí Sezemice mezi ekologické a moderní evropské město, které bude v budoucnu vzorem pro ostatní, kteří zatím nenabrali dostatek odvahy podobný záměr realizovat,“ uvedl Ing. Tomáš Moučka, jednatel IPIefekt, s.r.o.

První fáze projektu výstavby

Přípravná fáze, ve které se nyní projekt výstavby BSP SEZEMICE nachází, má za cíl seznámit se záměrem výstavby širokou veřejnost a komunikovat na dané téma s občany města Sezemice a okolí. Kromě toho se přípravná fáze zaměřuje na edukaci místních obyvatel v oblasti třídění komunálního odpadu či informování o časové posloupnosti a jednotlivých krocích nutných k úspěšné realizaci.
Informační kampaň je realizována na základě schválené žádosti o dotaci v rámci programu Intelligent Energy Europe - Promotion and Dissemination Projects (fáze Propagace a komunikace projektu) ze dne 8. května 2012. Město Sezemice spolupracuje ve věci schválení přijetí dotace na propagační a informační kampaň o projektu „Bioplynová stanice Sezemice“ s firmou IPI efekt na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 20. června 2012.
Kampaň bude probíhat až do jara 2014 a bude zacílená především na obyvatele města Sezemice a Pardubicko. Motto kampaně „Bioodpad jako součást života“ chce přitáhnout pozornost občanů k tématu efektivního nakládání s bioodpadem jako obnovitelným zdrojem energie. Komunikace směrem k veřejnosti bude probíhat formou radiových spotů, venkovní reklamy formou billboardů či polepu vozidel MHD v Pardubicích a internetové reklamy v online mediích. Kampaň se objeví také v regionálních tištěných médiích. Součástí kampaně bude distribuce informačních letáků obyvatelům Sezemic a přilehlého okolí. Po celou dobu kampaně bude probíhat celá řada doprovodných akcí a soutěží. Součástí prezentace projektu BSP SEZEMICE je také Internetová stránka www.bioplynsezemice.cz, která nabízí nejen aktuální informace o projektu, ale také zajímavosti z oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, efektivního nakládání s odpady a dalším. Jako další zdroj informací je možné využít Facebookový profil s názvem „Bioplyn Sezemice“.

Aktuální stav

Projekt výstavby bioplynové stanice Sezemice získal 21. září 2012 územní rozhodnutí základě žádosti, podané Městem Sezemice dne 16. května 2012. O rozhodnutí o umístění stavby rozhodl odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice podle § 79 a 92 stavebního zákona a §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o pozdější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření dne 21. září 2012. Kromě vydaného územního rozhodnutí byl projekt projednán na půdě Komise EU, dále byla vydána a schválena EIA nebo smluvně zajištěny některé další pozemky pro výstavbu. Prostřednictvím firmy IPIefekt byla podána žádost o dotaci na přípravnou fázi a projednána žádost o dotaci na investici. V regionálním měřítku byl projekt se záměrem výstavby BSP SEZEMICE představen Krajskému úřadu Pardubického kraje, zastupitelstvu Města Pardubice a ve fázi podání žádosti o dotaci proběhlo informování potenciálních partnerů, kteří podporují myšlenku využívání bioodpadu nebo mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, zájmovým dopisem.

Základní data stanice

BPS Sezemice zpracuje ročně zhruba 16 000 tun surovin, denně vyprodukuje 6 000 Nm3 bioplynu, fugátu 8 653 t/rok, kompostu 4 754 t/rok, elektrické energie 5 095 MWh/rok a tepelné energie 5 222 MWh/rok.
Zájmové území pro umístění bioplynové stanice se nachází v severozápadní části nevyužívaného zemědělsko - průmyslového areálu Labská situovaného asi 1 km od obce Sezemice severovýchodním směrem (v blízkosti rybníka Labská, v katastrálním území Sezemice nad Loučnou). Stavba bioplynové stanice bude umístěna uvnitř bývalého zemědělského areálu v nevyužívané části areálu převážně na vlastních pozemcích investora. Části areálu jsou v současnosti využívány pro odpadové hospodářství. Záměrem bude využita část nevyužívaného zemědělsko - průmyslového areálu, čímž bude využita plocha brownfields, kterou lze považovat za ekonomickou a ekologickou zátěž. Záměr je v souladu s územním plánem, lokalita se navíc vyznačuje dobrou dopravní dostupností a záměrem nemusí být budovány přeložky inženýrských sítí.

Technologie

Technologie na využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a zelené hmoty se používá ve světě již od roku 1992 (v provozu kolem 30 provozů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Japonsku nebo Austrálii). Technologie bioplynové stanice je postavena na tzv. „suchém procesu“ anaerobní fermentace, kdy všechny suroviny vstupující do bioplynové stanice jsou předupraveny a spolu s částí digestátu dávkovány do fermentace. Vlastní fermentace je navržena jako jednostupňová, probíhající ve vyhřívaném, míchaném válcovém fermentoru při teplotě 55°C po dobu min. 14 dní. Vyhnilý digestát je separován, tuhá frakce (separát) je dále kompostována a využívána pro hnojení, tekutá frakce (fugát) je částečně využívána pro naředění vstupní suroviny a převážně uskladněna pro využití jako hnojivé závlahy. Technicky jde o jeden technologický celek zahrnující všechny technologické jednotky (tj. podzemní příjmovou vanu, fermentor, kogenerační jednotku, distribuci a zásobníky fugátu a skladovací prostory separátu, resp. kompostu).

Partneři projektu

Město Sezemice - Sezemice jsou město vzdálené zhruba 6 km severovýchodně od krajského města Pardubice. K Sezemicím dále patří Dražkov, Kladina, Lukovna, Počáply, Koloděje a Veská.
IPI efekt, s.r.o. - česká poradenská společnost, zaměřující se na jednotlivé etapy procesu řízení projektů financovaných především evropskými fondy. Celkový počet schválených projektů převyšuje padesátku, zejména v Operačním programu Životní prostředí, Regionálních operačních programech, v Programu rozvoje venkova a Fondu rozvoje měst a obcí.
CZ Biom - nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.
EVČ s. r. o. Pardubice - je soukromá stavební a projekční firma založená v roce 1990. Společnost se zabývá především projekty, dodávkami a provozováním energetických a vodohospodářských staveb nebo konzultantskou činností a poradenstvím v oblasti energetických a vodohospodářských staveb a obnovitelných zdrojů energie. V souladu s principy udržitelného rozvoje se společnost orientuje i na obnovitelné zdroje energií.
ORINEA, s.r.o. - společnost zabývající se poradenstvím v oblasti zpracování odpadu, čištěním odpadních a užitkových vod za použití nanotechnologie.
SOLARIA-ENG (Itálie) - společnost se sídlem v Itálii, která je zaměřena na možnosti využívání biomasy, se zkušenostmi s výstavbou zařízení na zpracování a další využití biomasy.
Comunita Montana (Itálie) - italská nezisková organizace, která se zabývá podporou projektů, které zohledňují využívání biomasy z oblasti komunity.
CopiRisco (Portugalsko) - portugalská společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti financí, fondů a strategického plánování.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down