06.09.2012 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návštěva kompostárny Blansko

V kompostárně v Blansku jsou zpracovávány bioodpady z údržby zeleně města Blanska, od soukromých firem a v neposlední řadě od občanů města. Ti mají možnost do kompostárny dovážet zdarma veškerý bioodpad rostlinného původu a za něj si mohou odvézt adekvátní množství hotového kompostu. Suroviny jsou zpracovávány technologií biologického rychlokompostování, kterou dodává firma ZEMSPOL, a. s. Sloup.

Kompostovací linka je umístěna v hale, která má půdorysné rozměry 17,19 x 40,69 m. Provozní hala slouží hlavně jako ochrana technologie a připravované zakládky pro kompostování před povětrnostními vlivy, čímž je zajištěna možnost dokonalého řízení provozu biologického rychlokompostování.
Venkovní asfaltové plochy jsou dvě. Plocha I – příjmová, před homogenizátorem o velikosti 10 x 18 m je využívána pro přijímaní bioodpadu a pro jeho krátkodobého skladování. Na opačné straně výrobní haly je plocha II - vyskladňovací o velikosti 18 x 20 m určená pro dozrávání kompostu. Obě plochy (příjmová i vyskladňovací) jsou vodohospodářsky zabezpečeny dvěma neodkanalizovanými jímkami o velikostech 3 m3 a 4 m3.
Uvnitř haly mezi homogenizátorem a dávkovacím strojem je manipulační prostor, ve kterém je s jednodenním předstihem před zakládáním do žlabů připravena část směsi pro kompostování. Tím je urychlena rychlost vsázky.
Nejrozměrnější z technologického zařízení jsou dva fermentační žlaby (hlavní prostor aerobního procesu) o půdorysu 15 x 4 m, z nichž každý má objem 120 m3 (do každého je možné naskladnit zhruba 50 t surovin).
Pro dopravu kompostovaných surovin v technologické soustavě jsou využívány pásové dopravníky, speciální naskladňovací dopravník s dvojstranným šnekovým shrnovačem, šnekové míchací zařízení, dávkovací zařízení a homogenizátor kompostovaných hmot.

Stručný popis pracovního postupu rychlokompostování
1. sestavení zakládky ze vstupních surovin dle určené surovinové skladby;
2. smyslové posouzení jednotlivých vstupních surovin;
3. plnění směšovacího a homogenizačního zařízení;
4. smyslové posouzení zakládky v zařízení;
5. plnění fermentačního žlabu;
6. homogenizační překopávka a optimalizace zakládky podle smyslového posouzení;
7. překopávání se řídí teplotou zakládky (nutné dodržet teplotu ≥ 65 oC po dobu 5 dní);
8. vyskladnění zakládky na plochu II (vyskladňovaní), celková délka pracovního cyklu – naskladnění, překopání, vyskladnění je asi (10 – 15) dnů
9. dozrávání kompostu.

Technologický postup biologického rychlokompostování
Technologický postupu se skládá ze čtyř cyklů – naskladňování, překopávání, vyskladňování a dozrávání.
Při naskladnění jsou kompostované suroviny dopraveny manipulačním prostředkem do zásobníku homogenizátoru, odkud je přes dopravník krátkodobě ukládán do manipulačního prostoru haly, poté nakládacím mechanismem do dávkovacího zařízení, pásovým dopravníkem do šnekové míchačky, kde se znovu homogenizuje a provzdušňuje. Zde jsou pak doplňovány tekuté složky. Sestavou dopravníků a naskladňovacím šnekovým zařízením jsou postupně suroviny vloženy do fermentačního žlabu (zhruba 30 - 50 tun). Požadovaná výška zakládky (max. 2 m) je hlídána obsluhou.
Teplota zakládky je měřena dvěma teplotními snímači, zabudovanými v každém žlabu, s přenosem naměřených dat na ovládací panel kompostovací linky.

Překopání zakládky zajišťuje pojízdné frézovací zařízení uvnitř fermentačního žlabu. Při dosažení teploty zakládky 65° C jsou ručně sepnuty elektromotory spodní vybírací frézy, příslušných pásových dopravníků a šnekové míchačky, v případě potřeby dávkovacího čerpadla tekuté složky a plnicího pásového dopravníku se shrnovacím vozíkem, čímž dojde k provzdušnění a promíchání zpracovávaných surovin a odpaření vodní páry. Fermentace naskladněné hmoty je ukončena při poklesu teploty pod 40° C.

Vyskladnění je zajištěno pomocí překopávací frézy s vyskladňovacím dopravníkem v reverzním chodu a vynášecím dopravníkem. Po vyskladnění je prostor fermentačního žlabu připraven pro další cyklus zpracování.

Dozrávání po zajištěné hygienizaci ve fermentačním žlabu probíhá na dozrávací ploše za halou kompostárny v trvání cca 50 dnů. Celková doba procesu po homogenizaci je potom 60 dnů, což splňuje požadavky dle přílohy č. 2 písm. C písm. d) vyhl. MŽP č. 341/2008 Sb.

Použité stroje a zařízení
Jako energetický prostředek slouží v kompostárně kolový traktor Case JXU 95 JL s výkonem motoru 71 kW. Traktor pracuje mimo jiné v agregaci s čelní nakládací lopatou LRZ 100.
K manipulaci s materiálem ovšem slouží také teleskopický manipulátor JCB 531-70 s výkonem 74,2 kW od téhož dodavatele techniky.
Jemnou dezintegraci materiálu zajišťuje v agregaci se zmíněným traktorem štěpkovač TÜNNISSEN 327 Z. Zvládne zpracovat materiál do průměru 18 cm.
Další úprava surovin před kompostováním probíhá s pomocí homogenizátoru italského výrobce ZAGO EcoGreen 15SD. Je poháněn elektromotorem o příkonu 35 kW a má objem pracovního prostoru 15 m3.
Správné dávkování surovin zabezpečuje dávkovací zařízení s horizontálním mícháním Storti HUSKY MT90 s příkonem elektromotoru 25,3 kW a objemem pracovního prostoru 9 m3.
Jak již bylo uvedeno, linku pro biologické rychlokompostování dodala firma ZEMSPOL, a. s. Sloup. Linka je složena ze dvou fermentačních žlabů (hlavní prostor aerobního procesu) o půdorysu (15 x 4) m. Každý ze žlabů má objem 120 m3 (do každého je možné naskladnit asi 50 t surovin). Pro dopravu kompostovaných surovin jsou užívány pásové dopravníky, speciální naskladňovací dopravník s dvojstranným šnekovým shrnovačem, šnekové míchací zařízení a čerpadlo přidávaných tekutých odpadů.
Dozrávání probíhá na vodohospodářsky zajištěné vyskladňovací asfaltové ploše o velikosti 18 x 20 m.
Příjmová plocha je vybavena mostovou váhou LESÁK-ZEMAN s rozměrem mostu 12 x 3 m, váživostí 90 tun s přesností 10 kg.
Ke svozu materiálu využívají v Blansku velkoobjemové kontejnery s kapacitou 12 m3 a v agregaci s traktorem návěs s užitečnou hmotností 6000 kg.

Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Popisek:

Dozrávání probíhá na vodohospodářsky zajištěné asfaltové ploše

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down