10.10.2013 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizace pro úklid sněhu v komunální sféře

Možná, že následující věta vyvolá na některých tvářích úsměvy a pro někoho bude znít nepatřičně. Přesto zde zazní. Způsob úklidu sněhu by se měl plánovat již v období, než sníh začne padat!

Je to proto, že v obcích se nacházejí cesty a prostranství, které často nejsou konstruovány pro bezproblémový úklid sněhu. Jsou zde například rozmanité překážky (například obrubníky, kanalizační vpusti), které se na ploše nacházejí a pod sněhem nejsou patrné, což může být příčinou poškození strojů nebo „překážek“. Ideálním stavem by byla příprava (rekognoskace terénu) obsluhami strojů pro úklid sněhu, které by se měly seznámit se stavem cest, chodníků a ploch, na nichž bude úklid sněhu v zimním období realizován. Například, kde jsou obrubníky, kanalizační vpusti a podobná místa, kde nesmí být zajížděno s radlicí a podobně. V obcích se nacházejí povrchy, které vyžadují při úklidu sněhu šetrné zacházení, takže zde nemůže být použita technologie odsouvání po podložce, ale musí se využít úklid ve formě vznosu pomocí rotačního kartáče. Je také vhodné dopředu uvažovat o šířce cesty, aby i šířka záběru shrnovací radlice byla vyhovující a nedošlo k poškození okolí cesty nebo pracovního zařízení.
Aby nedošlo k poškození výše uvedených překážek, měla by mít obsluha k dispozici schémata tras a ploch s jejich zákresy a polohami (součástí Plánu zimní údržby). Je třeba věnovat pozornost místům, kde se bude strojní zařízení otáčet nebo manipulovat se sněhem, který je před shrnovací radlicí (zejména v případě nesených v zadní části strojního zařízení). Důležité je také posoudit, zda strojní zařízení nemá příliš vysokou hmotnost, aby nedocházelo k deformaci povrchu cest, chodníků a ploch (ne vždy je povrch pod sněhem zmrzlý). Pozornost by měla být věnována i možnosti změnit dopravní značení v zimním období. Například některá místa si zaslouží i zimní omezení parkování automobilů, které na základě zkušeností z minulých let překážejí při úklidu sněhu. Možná by se odstranila vzájemná nevraživost, kdy se jeden člověk rozčiluje, že byl na jeho auto navalen sníh (často i špinavá břečka) a druhý, že mu auto překáží, protože nemá kam odsunout sníh z chodníku nebo cesty.

Je to proto, že v obcích se nacházejí cesty a prostranství, které často nejsou konstruovány pro bezproblémový úklid sněhu. Jsou zde například rozmanité překážky (například obrubníky, kanalizační vpusti), které se na ploše nacházejí a pod sněhem nejsou patrné, což může být příčinou poškození strojů nebo „překážek“. Ideálním stavem by byla příprava (rekognoskace terénu) obsluhami strojů pro úklid sněhu, které by se měly seznámit se stavem cest, chodníků a ploch, na nichž bude úklid sněhu v zimním období realizován. Například, kde jsou obrubníky, kanalizační vpusti a podobná místa, kde nesmí být zajížděno s radlicí a podobně. V obcích se nacházejí povrchy, které vyžadují při úklidu sněhu šetrné zacházení, takže zde nemůže být použita technologie odsouvání po podložce, ale musí se využít úklid ve formě vznosu pomocí rotačního kartáče. Je také vhodné dopředu uvažovat o šířce cesty, aby i šířka záběru shrnovací radlice byla vyhovující a nedošlo k poškození okolí cesty nebo pracovního zařízení.
Aby nedošlo k poškození výše uvedených překážek, měla by mít obsluha k dispozici schémata tras a ploch s jejich zákresy a polohami (součástí Plánu zimní údržby). Je třeba věnovat pozornost místům, kde se bude strojní zařízení otáčet nebo manipulovat se sněhem, který je před shrnovací radlicí (zejména v případě nesených v zadní části strojního zařízení). Důležité je také posoudit, zda strojní zařízení nemá příliš vysokou hmotnost, aby nedocházelo k deformaci povrchu cest, chodníků a ploch (ne vždy je povrch pod sněhem zmrzlý). Pozornost by měla být věnována i možnosti změnit dopravní značení v zimním období. Například některá místa si zaslouží i zimní omezení parkování automobilů, které na základě zkušeností z minulých let překážejí při úklidu sněhu. Možná by se odstranila vzájemná nevraživost, kdy se jeden člověk rozčiluje, že byl na jeho auto navalen sníh (často i špinavá břečka) a druhý, že mu auto překáží, protože nemá kam odsunout sníh z chodníku nebo cesty.

Charakter poškození pracovní činností
a) poškozené obrubníky v ohybech cest;
b) vytlačené stopy v povrchu dopravní trasy;
c) poškození povrchu cesty (asfalt, dlažba);
d) poškození kanálových vpustí (vyvrácení);
e) poškození částí vodovodů a kanalizací (vyvrácení);
f) separování povrchu částí travnatých ploch podél cest;
g) poškození sloupků, značení a oplocení kolem cest;
h) poškození květinových a jiných dekoračních prvků (záhonů) podél cest.

Úklid sněhu je realizován především tam, kde brání nějaké činnosti (znemožňuje ji, nebo prodlužuje čas na její vykonání), případně svoji povahou (hmotností, vytvářením kluzkého povrchu, tvorbou obtížně překonatelných bariér) může být příčinou vzniku škody na zdraví nebo na majetku. Proto bude sníh přednostně odstraňován především z důležitých dopravních a obslužných cest, potom z chodníků a manipulačních prostorů a nejpozději to budou parkoviště a další účelové a odstavné plochy. Sníh bude přemísťován do nejbližších míst, kde překážet nebude, což činí občas problémy.

Hlavní způsoby odstraňování sněhu
a) odsouvání ve stlačené formě po podložce do vhodného místa, kde nebude překážet;
b) přemístění v načechrané formě (ve formě přesunu a vznosu) mimo čištěný prostor;
c) výškovým odhozem vzduchem a s podporou proudícího vzduchu.

Faktory výběru vhodných strojních zařízení
• prostorové uspořádání plochy, ze které má být sníh odstraněn;
• technické a konstrukční parametry cesty, ze které má být sníh odstraněn (šířka, přítomnost překážek, poloměry ohybů);
• technické a konstrukční parametry chodníků a tras pro pěší, ze kterých má být sníh odstraněn (šířky, únosnosti, překážky, výškové nerovnoměrnosti);
• charakter odstraňovaného sněhu (prašan, mokrý sníh, zledovatělý sníh, vyjeté koleje);
• výška vrstvy sněhu, která má být odstraněna;
• charakter povrchu, na kterém sníh leží a bude z něho odstraňován;
• možnosti a uspořádání okolí pro uložení transportovaného sněhu.

Při výběru vhodných strojních zařízení pro úklid sněhu (odstranění z plochy a jeho uložení) záleží také na možnostech a schopnostech operátora, na možnosti transportu sněhu do blízkého okolí udržované plochy a také na převládajícím charakteru sněhové pokrývky. Obecně platí, že pro velké plochy jsou vhodné výkonnější stroje s velkým záběrem pracovního nářadí (šířkou radlice). Větší stroje disponují záběrem 210 – 300 cm a výkon motoru strojních zařízení musí být adekvátní. Do této skupiny patří především nákladní automobily s radlicemi pro úklid sněhu, velké traktory se zadními i předními radlicemi a zemní stroje opatřené radlicí nebo víceúčelovou lopatou, kterou lze využít pro odsouvání sněhu. Zemní stroje jsou nasazovány především při kalamitách, protože i přes možnost citlivého ovládání radlice nebo možnost zvolit pracovní režim tzv. plovoucí polohy radlice může dojít k poškozování povrchů vozovky, chodníků, vík kalníků, obrubníků apod. Situace v některých případech vyžaduje rychlý zásah (dostupnost zdravotní služby, hasičů) a škody na povrchu vozovek jsou druhotné.
Lidé se často domnívají, že zemní stroje jsou při své činnosti pomalé, takže jejich zásah by byl z časového hlediska nevhodný. Ano, například dozer je pomalý, ale grejdr, univerzální zemní stroj, kompaktní nakladač nebo nakladač řízený nezávislým pohybem kol může dosáhnout rychlosti až 40 km/h při úklidu vysoké vrstvy sněhu. Zemní stroje mohou být opatřeny radlicemi s ochrannou lištou z vulkolanu a kluznými sanicemi nebo vyrovnávacími kolečky, takže nedochází k opotřebení radlice a je eliminováno poškození povrchů vozovky. Radlice jsou vybaveny rychloupínacím zařízením, takže jeden nakladač může být strojem pro úklid sněhu pluhováním, zároveň strojem pro nakládání sněhu a také může sníh odvážet na krátkou vzdálenost.

Odstraňování sněhu z uvedených míst je zajišťováno mechanizačními zařízeními pro odstranění sněhu, tzn. mechanizačními zařízeními pro odhrnování po ploše (radlice a tzv. pluhy), mechanizačními zařízeními pro zametání (rotační kartáče) a mechanizačními zařízeními pro odhoz sněhu (frézy a foukače). Těmito zařízeními je sníh co nejrychleji odstraněn působením pracovního adaptéru (krátký odsun bokem) nebo po nejkratší trase do místa, které sousedí s uklízenou plochou nebo kam lze sníh soustředit. Z těchto míst musí být v některých případech odvezen, aby nepřekážel (například z bezpečnostního hlediska) nebo nedošlo k negativnímu ovlivnění prostředí při jeho pozdějším tání (například bránění odtoku vody do kanalizace, zaplavování cest nebo objektů). Tuto činnost zajišťují strojní zařízení pro manipulaci se sněhem (nakládání do koreb vozidel) a strojní zařízení pro odvoz sněhu (automobily, dampry, přívěsy a návěsy tažené traktory).

Mechanizační zařízení pro odhrnování (shrnování) po ploše sníh průběžně odsouvají podél uklízené cesty nebo chodníku. Zde se sníh hromadí nebo je dalšími průjezdy posunován dále. To se děje v případě, že sníh již nahrnutý nepřimrzl nebo není opřen o bariéru (zeď nebo parkující vozidla). Dalším způsobem je odsouvání ve stlačené formě po podložce do místa, kde nebude překážet, resp. odkud bude později jinými mechanizačními zařízeními naložen a odvezen. Tento transport je cyklicky realizován v určitých objemech sněhu před pracovním adaptérem mechanizačního zařízení. Tímto pracovním adaptérem je radlice rozdílných tvarů a provedení (rovná, lomená). Po naplnění určitého objemu sněhu před radlicí musí být sníh odsunut na deponii po již dříve uklizeném úseku, aby nedocházelo k dalšímu zvětšování objemu před radlicí. Velikost odsouvaného objemu sněhu závisí na rozměrech radlice a na charakteru sněhu. Je zde také vazba na schopnostech mechanizačního zařízení přenést trakční sílu na podložku, resp. na výkon jeho motoru, který je k dispozici. Výjimku tvoří radlice s proměnnou geometrií (tzv. šípové radlice) nebo radlice se schopností natočení do strany (angledozerová radlice). S lomenými radlicemi je sníh odsouván kontinuálně na obě strany a nedochází tedy k jeho hromadění před radlicí, s angledozerovou radlicí je sníh odsouván na zvolenou stranu. Jedná se o odstranění sněhu z vozovek komunikací a není dočasně řešen problém co se sněhem, který zůstává ležet podél vozovek, resp. za krajnicí silnice. Radlice mohou mít ve spodní části ocelový břit nebo pryžový břit. Také mohou kopírovat sklon vozovky.

Pracovní adaptéry pro shrnování sněhu (odhrnování) po ploše ve stlačené formě do místa, kde nebude překážet
a) shrnovací radlice čelní s možností natočení v určitém úhlu;
b) shrnovací radlice zadní s možností natočení v určitém úhlu (tzv. pluhy);
c) shrnovací radlice šípové;
d) shrnovací radlice variabilní (rovné s možností nastavení jako šípová).

Mechanizace pro nesení radlic
a) žací malotraktory;
b) malotraktory;
c) nosiče nářadí;
d) čtyřkolky (vozidla kategorie L ATV);
e) víceúčelová terénní vozidla (UTV);
f) vozidla kategorie N1 až N3;
g) vozidla kategorie M;
h) velké traktory (zemědělské, lesnické, traktorové tahače);
i) zemní stroje (především nakladače, dozery a grejdry);
j) speciální vozidla (kategorie S).

Technické parametry nelomených radlic
a) žací malotraktory: 80 -120 cm (nastavení poloh 0°, 15°, 30° doprava i doleva);
b) malotraktory jednonápravové: 80 cm (nastavení poloh R – P – L 30°);
c) malotraktory dvounápravové: 120, 140, 160, 180, 200 a 220 cm (L i P 30°);
d) čtyřkolky: 80, 120 cm
e) nosiče nářadí (160, 180, 200 a 220 cm (L i P 30°);
f) zemní stroje (220 – 250 cm), dozery a grejdry mohou mít záběr až 620 cm;
g) vozidla kategorie N3 (220 – 560 cm)

Pracovní adaptéry pro odstraňování kontinuálně v načechrané formě (ve formě přesunu a vznosu) mimo čištěný prostor
a) rotační kartáče s horizontální osou rotace;
b) rotační kartáče s vertikální osou rotace.

Podle umístění na strojním zařízení lze rotační kartáče rozdělit
a) čelně nesené;
b) tažené v zadní části.

S mechanizačními zařízeními pro zametání je sníh odstraňován kontinuálně v načechrané formě (ve formě přesunu a vznosu) mimo čištěný prostor. Čištění probíhá jízdou v pruhu nebo v několika sousedních pruzích tak, aby byl sníh uložen do místa, kde nebude překážet. Pracovními adaptéry, kterými se realizuje transport sněhu, jsou rotační kartáče rozdílného provedení, rozměrů a pracovních částí. Přemísťovat sníh lze tímto způsobem tak dlouho, dokud nedojde k vytvoření kritické výšky vrstvy zhutnělého sněhu, kterou již pracovní část kartáčů (nazývají se rozmanitě: struny, lanka, dráty, štětiny, vlákna, jehlice, pruty) spolehlivě neodstraní. Tomu lze předejít včasným a průběžným odstraňováním padajícího sněhu. Rotující kartáče s horizontální osou rotace lze natočit o určitý úhel (tzv. anglekartáč) s osou pojezdu, aby byl sníh přesouván vedle jízdního pruhu, ve kterém se stroj pohybuje.

Technické parametry rotačních kartáčů s horizontální osou rotace
Šířka kartáčů se pohybuje v rozmezí 100 až 150 cm u malotraktorů. Pracují s otáčkami v rozmezí 90 až 112 ot/min.
Nosiče nářadí a dvounápravové malotraktory a traktory pohánějí kartáče se šířkou záběru 150 až 220 cm.

Mechanizačními zařízeními pro odhoz sněhu je sníh odstraňován výškovým odhozem vzduchem a s podporou proudícího vzduchu. Odhoz je realizován kontinuálně do určité vzdálenosti vedle čištěného pruhu. Tato mechanizační zařízení jsou nazývána sněhové frézy. Hlavním jejich pracovním adaptérem je rotující šnek, uložený v otevřeném krytu v přední části. Šneky fréz jsou buď jednostupňové nebo dvoustupňové. Vřetena šneků jsou pryžová nebo kovová. U velkých fréz jsou šnekovice opatřeny pilovitými břity pro uvolnění zhutnělé vrstvy sněhu. Sníh je vyvrhován otočným výhozem.

Pokud je prognózován mráz, musí být sníh co nejdříve odstraněn i z míst, kam byl uložen, aby byl umožněn i jeho následný úklid ještě předtím než zmrzne. Odstranění je prováděno mechanizačními zařízeními pro manipulaci se sněhem. K těmto zařízením patří především nakladače a rýpadla s vhodnou pracovní lopatou. Sníh je nakládán do koreb odvozních zařízení, především na nákladní automobily se sklopnou korbou a přívěsy a návěsy traktorů s možností třístranného sklápění korby.

Výpočet plošné výkonnosti mechanizace pro úklid sněhu
Qpl = 3600 .W . vp . kp (m2)

kde:
W - pracovní záběr (radlice, kartáč, fréza) (m)
vp - pracovní rychlost při úklidu (m/s)
kp - koeficient překrytí stopy (0,85 - 0,95)

Pracovní záběr se snižuje v závislosti na úhlu natočení (až 32° do obou stran), takže například při úhlu natočení 30° disponuje radlice s šířkou 120 cm, pracovním záběrem přibližně 108 cm, při šířce 180 cm je to přibližně 160 cm.
Záběr malých strojů se pohybuje v rozsahu 45 – 80 cm a výkonem motoru v rozsahu 3,5 až 10 kW. Pro úklid sněhu z úzkých pěšin nebo malých ploch postačí mechanizace s menší šířkou záběru 30 – 45 cm. Zde postačuje výkon motoru 1,6 až 3 kW. Jak široký pruh stroj se svým nářadím od sněhu očistí především závisí na výkonu motoru, kterým je poháněn pracovní adaptér mechanizačního zařízení (šnek frézy na sníh) nebo realizován pohyb mechanizačního zařízení (kola, pásy) s pracovním adaptérem – radlicí, resp. tzv. pluhem.
Také záleží na způsobu přenosu hnací síly na pracovní nářadí (ozubené soukolí, klínový řemen, řetěz). Mnohdy výrazně „do hry“ vstoupí i stav sněhu. Vlhký sníh a vyšší vrstva odklízeného sněhu vyžaduje také vyšší výkon motoru a hmotnost stroje, zejména u strojů pracujících s radlicí. Šípové radlice se šířkou záběru 120 cm vyžadují výkon motoru nad 15 kW, při šířce záběru 220 cm je požadavek na výkon motoru přes 50 kW a při šířce záběru 260 cm je potřebný výkon nad 100 kW. Například objemová hmotnost prašanu je v rozsahu 120 – 150 kg/m a u vlhkého sněhu („sněhová břečka“) to může být až 800 kg/m. Aby bylo dosaženo efektu odhozu sněhu do boku na delší vzdálenost od cesty, je třeba, aby se zařízení s radlicí pohybovalo rychlostí minimálně 40 km/h.

Mechanizační zařízení pro manipulaci se sněhem
a) kompaktní lopatové nakladače;
b) teleskopické nakladače (manipulátory);
c) univerzální nakladače řízené nezávislým otáčením kol;
d) univerzální nakladače řízené nezávislým pohybem pásů;
e) univerzální zemní stroje;
f) přídavné nakládací zařízení lopatové.

Velmi často se v našich klimatických podmínkách stává, že padá sníh mokrý, který po nějaké době namrzá a jeho úklid je výše uvedenými zařízeními nemožný. Na cestách lze zmrzlé a zledovatělé vrstvy odstranit rotačními kladivovými rozbíječi (tzv. zimní frézy) nebo zemními stroji s dozerovou radlicí (dozery, grejdry).
Tam, kde to nelze, nebo by to bylo neekonomické, je bezpečná činnost zajištěna krytím posypem nebo chemickým rozmrazováním. Tuto práci lze vykonat zařízeními pro aplikaci následujících materiálů (látek):

a) chemické rozmrazovací posypy (chlorid sodný, vápenatý, hořečnatý);
b) inertní posypové materiály (speciálně drcené kamenivo, křemičitý písek);
c) kapaliny (Aqua-gelo).

Popisek: Příliš široká radlice způsobuje destrukci krajnic

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down