10.10.2013 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Žlutice se špičkovou technologií

Provozovatelem kompostárny je zemědělský podnik REGENT PLUS Žlutice spol. s. r. o. Kompostárna slouží ke zpracovávání organických zbytků vznikajících při provozu zemědělského podniku - stájový hnůj, tráva z údržby trvalých travních porostů, sláma, seno, siláž, kaly z ČOV a zejména digestátu, který produkuje zemědělská bioplynová stanice. Jako další suroviny jsou do kompostu zakládány popel ze spalovny biomasy a BRKO (zejména posečená tráva z údržby obecní zeleně), dodávaný z okolních obcí.

V kompostárně ve Žluticích jsou všechny uvedené suroviny zpracovávány na produkt - kvalitní kompost, u kterého v současnosti probíhá proces registrace hnojiva. Odpady vyžadující při zpracovávání hygienizaci (odpady z kuchyní a stravoven) nejsou ve Žluticích kompostovány.
Vyrobený kompost aplikuje zemědělský podnik zejména na svoje pozemky. Zbývající kompost je nabízen velkoodběratelům, pro které je stanovena neveřejná cena.

Popis zařízení a provozu kompostárny

Technologie kompostování COMPOnent je sofistikovaný stavebnicový systém, který v současné době patří ke špičce. Je vyráběn rakouskou firmou Compost Systems GmbH.
Kompostovací plocha je umístěna v nově postavené hale SO O1 o rozměrech (40,95 x 90,4) m a výšce stěn 5,0 m. Střední stěna je vysoká 10,0 m – celková výška stavby je 10,35 m.
V kompostovací ploše je zabudováno osm provzdušňovacích kanálků, do kterých je ventilátory vháněn vzduch z důvodu optimalizace aerobního průběhu procesu. Vzduch je možné vhánět do kanálků samostatně s automaticky řízeným množstvím (COMPOair - kontinuální zásobení kyslíkem nezávisle na cyklech překopávání).
Na kompostovací plochu je možno založit až osm hromad o šířce 3,5 m a výšce 2,5 m.
Pro překopávání kompostu je používán překopávač kompostu TracTurn IV agregovaný s traktorem FEND 936 Vario. Pro finalizaci vyrobeného kompostu je využíván stacionární prosévací buben Seiringer, který je umístěn v uskladňovací hale, která je nedaleko kompostovací haly. Zde je uskladněn vyrobený kompost, který je podle potřeby proséván a z kterého je případně vyráběn zahradnický substrát.
V sousedství kompostovací haly je umístěno pracoviště operátora, který dohlíží na provoz kompostárny a zajišťuje správný chod pomocí řídicího systému - COMPOcontrol, průmyslově ověřeného systému řízení technologického procesu.
Součástí tohoto řídicího systému je sada zapichovacích teploměrů (COMPOtemp), které jsou umístěny v jednotlivých hromadách a které bezdrátově předávají údaje o teplotě do řídicí jednotky. Naměřené hodnoty teploty jsou automaticky ihned využity při řízení průběhu provzdušňování jednotlivých hromad v nastavených intervalech (COMPOcontrol) bez ohledu na překopávání. Znázornění průběhu teplot provádí COMPOscan, takže časový průběh teploty zakládky kompostu může být snadno kontrolován v průběhu rozkladu i později (archivace dat). Základní nastavení je 60% otáček při cca 3násobné obměně vzduchu v zakládce za 1 hodinu.
Kompostárna zemědělského podniku REGENT PLUS Žlutice spol. s..r. o. zpracovává zbytkovou biomasy ze zemědělské činnosti (vedlejší produkty), popř. i BRO. Vyrobený kompost zajistí bezpečnou aplikaci uvedených vedlejších produktů - ze spalování biomasy, z provozu bioplynové stanice (digestátu) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, včetně další zbytkové biomasy - do zemědělské půdy. Budoucí agrochemické vlastnosti btohoto vyrobeného kompostu jsou již dopředu ovlivňovány vhodnou volbou surovinové skladby a řízením kompostovacího procesu, takže složení finálního výrobku, díky různorodosti založených surovin, jsou připraveny pro aplikaci na konkrétní půdu, u které byly předem stanoveny deficity organických hnojiv. Vzhledem k uvedeným faktům bude zemědělská kompostárna ve Žluticích, po ověření různých typů surovinových skladeb zakládek, v rámci ČR jedinečná.

.
Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného záměru MZE0002703102 „Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství.“ a výzkumného projektu NAZV č. QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“. 

Popisek:  Překopávání kompostu – připojitelný překopávač kompostu TracTurn IV(Compost Systems). Jeho energetickým zdrojem je kolový traktor. Stroj pracuje s výkonností 1000 až 2000 m3/h 5 – Prosévání kompostu – stacionární prosévací buben Seiringer (Compost Systems) s elektromotorem 11 kW, velikostí ok síta 30 mm a výkonností okolo 20 m3/h

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down