05.09.2013 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Vimperk

Po téměř čtyřletém úsilí se podařilo dokončit projekt „Systém nakládání s bioodpady Vimperk“. Hlavní součástí projektu byla stavba kontejnerové kompostárny s možností zpracování téměř všech druhů biologicky rozložitelných odpadů. Dne 26. 8. 2011 byla kompostárna zkolaudována a v průběhu září uvedena do provozu.

Celkové náklady akce byly stanoveny na 31 386 082 Kč bez DPH. Dotace ze SFŽP činila 1 569 304 Kč a z evropských fondů 26 678 170 Kč. Celkem byla akce podpořena částkou 28 247 474 Kč, což tvořilo 90 % celkových nákladů.

Komu kompostárna slouží?

Kompostárna je určena pro všechny občany s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách. Tuto skutečnost občané prokáží nejlépe občanským průkazem při předávání odpadu. Předání odpadu je pro ně zdarma.
Slouží také okolním obcím a jejich občanům, pokud dotčená obec uzavře s provozovatelem kompostárny smlouvu. Na základě uzavřené smlouvy předávají občané těchto obcí odpad zdarma. Pokud není smlouva s obcí uzavřena, hradí poplatek podle platného ceníku.
V současnosti není ještě přesně stanoven způsob sběru biologických odpadů od občanů. Variant jak bioodpady sbírat je několik a pravděpodobně je bude možné kombinovat (viz www.vimperk.cz). V roce 2013 město Vimperk přiděluje na základě požadavků občanů speciální nádoby na bioodpad o objemu 240 l a v rámci odpadového hospodářství zajišťuje jejich vývoz.

Kompostování v uzavřeném fermentoru - kontejneru

Kontejnerová kompostárna zpracovává veškerý biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, větve, odpadní dřevo, slámu, seno, čistírenské kaly, starý papír, odpady z kuchyní a další biomasu). Zpracování probíhá na principu aerobní fermentace, jednoduše řečeno - proces kompostování proběhne velmi rychle v uzavřeném prostoru (tzv. fermentoru) za řízeného přístupu vzduchu při současné hygienizaci (zahřátí nad 70°C po dobu jedné hodiny). Celý proces je možné regulovat pomocí vzduchování a překopávání uvnitř fermentoru. Průběh procesu je kontrolován a řízen pomocí řídicí jednotky. Pro kompostování je využíván uzavřený fermentor EWA, model 2011, jehož výrobcem je tuzemská firma AGRO-EKO, spol. s r. o.

Vlastní technologický postup kompostování

1/ Odpad je navezen na plochu kompostárny v areálu ČOV. Před jeho uložením se z důvodu evidence zváží na silniční nápravové váze VM-1.2.
2/ Suroviny, u kterých je nutné provést jemnou dezintegraci (větve, pařezy, kmeny, palety apod.), jsou shromažďovány na ploše a při jejich dostatečném množství jsou homogenizovány pomocí drtiče biomasy ECOGREEN – Zago.
3/ Zpracovávaný bioodpad je čelním nakladačem Paus v určitém složení a v daném poměru (např. štěpka – 25 %, tráva – 60 %, čistírenské kaly -15 %) vložen do míchacího a vážícího stroje SEKO Sam 5, model 450/90, kde je promíchán a ještě dále zhomogenizován.
4/ Z míchacího a vážicího stroje je pomocí dopravníku založen do uzavřeného aerobního fermentoru EWA, model 2011.
5/ V aerobním fermentoru proběhne po dobu dvou až čtyř dnů vlastní proces aerobní fermentace - kompostování.
6/ Z aerobního fermentoru je fermentát dopravníkem vyskladněn do velkoobjemového kontejneru a převezen na dozrávací plochu na skládce v Pravětíně.
7/ Na dozrávací ploše jsou založeny pásové hromady, které jsou pomocí překopávače kompostu EcoGreen TURNER AK-2500 přibližně jednou za 14 dnů překopávány. Po šesti týdnech je kompost hotový.
8/ Hotový kompost je možno dále finalizovat na prosévacím stroji ULTRA SCREEN T 1500 na dvě frakce různé velikosti.
Vyrobený produkt
Výsledným produktem kompostárny je kompost. Vyrobený kompost je využíván pro potřeby města, zejména pro úpravu městské zeleně a při rekultivaci skládky odpadů. Kompost je nabízen i zájemcům z řad občanů.
V případě nadměrného množství vyrobeného kompostu je uvažováno v budoucnosti s variantou využívání fermentátu jako biopaliva v městské kotelně. V tomto případě odpadá proces dozrávání v Pravětíně a fermentát je po vyskladnění rovnou předáván ke spalování.

Svoz surovin

1. Dovoz bioodpadů vlastním dopravním prostředkem, např. přívěsným vozíkem za osobním automobilem. Uložení je pro občany Vimperka zdarma, pro ostatní podle ceníku.
2. Formou objednání dopravy u Městských služeb s. r. o. Vimperk, které přistaví kontejner a následně bioodpad odvezou. Zde je nutné uhradit dopravu, uložení je pro občany Vimperka zdarma, pro ostatní podle ceníku.
3. K zahrádkářským koloniím jsou na žádost většího počtu občanů přistaveny velkoobjemové kontejnery, které na zavolání Městské služby s. r. o. Vimperk odvezou. Podmínkou této služby je dodržení čistoty bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).
4. V určených termínech je přistaven velkoobjemový kontejner (např. do ulice s rodinnými domy) a občané do něj mohou uložit bioodpad bezplatně.
5. Sběr bioodpadu pomocí hnědých plastových kontejnerů na bioodpad (objem 240 l), které jsou přistavovány k bytovým a panelovým domům - občané do nich mohou ukládat bioodpad včetně zbytků z kuchyní bezplatně.

Kdy je kompostárna otevřena pro veřejnost?

1/ od 1. března do 30. listopadu . . . . . sobota: 15:00 - 18:00
2/ od 1. dubna do 30. listopadu (na zavolání - tel: 606 664 949)
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 

Ing. Petr Plíva, CSc.,
Výzkumný ústav zemědělské techniky,
Praha

Popisek: Prosévání kompostu prosévacím strojem ULTRA SCREEN T 1500 poháněným elektromotorem s výkonem 30 kW. Výkonnost zhruba 10 m3/h je závislá na vlastnostech materiálu, naklopení síta, rychlosti obsluhy = vstupu materiálu a odběru na výstupu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down