Kdo a kdy se stará v zimě o komunikace

Všichni asi znají otřepané rčení „Až se zima zeptá...“, jenže problém bývá většinou v tom, že zima se na nic neptá, ona prostě je, a nebo není. Většinou se objeví znenadání a o včasné přípravě na ni se mohou vyprávět anekdoty. V minulých letech přišla již na podzim, občas se naopak stává, že vážně naruší jarní slunečnou pohodu. Zkrátka počítat se s ní v našich zeměpisných šířkách musí zhruba po dobu šesti měsíců.

Kdo a v jakém rozsahu je tedy v tomto čase odpovědný za zimní údržbu komunikací?

Kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

Rozdělení a správa pozemních komunikací
Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
Pozemní komunikace se dělí na kategorie:

a) Dálnice – je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.

b) Silnice – je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:

– Silnice I. třídy je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

– Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy.

– Silnice III. třídy je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

c) Místní komunikace – je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se dále rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd.

d) Účelová komunikace – je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Vlastnictví pozemních komunikací
Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, vlastníkem silnic II. a III. tříd je příslušný kraj. Místní komunikace vlastní obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím I. třídy vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy. Výkonem vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy pověřilo Ministerstvo dopravy státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Státní správa a státní dozor
Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Působnost silničního správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném tímto zákonem též obce v přenesené působnosti.

Ministerstvo dopravy

·         rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice a o změnách těchto kategorií,

·         rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice po dohodě s Ministerstvem obrany,

·         vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic a rychlostních silnic,

·         povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,

·         rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti.

Krajský úřad

·         povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,

·         rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií,

·         rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy,

·         vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,

·         rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

Obecní úřady s rozšířenou působností

·         vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnich s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti,

·         projednávají přestupky na dálnicích a silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu,

·         vykonávají působnost speciálního stavebníého úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu.

Obce

·         rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,

·         projednávají přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu,

·         vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,

·         vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, pokud jsou podle zvláštního předpisu pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu.

Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vykonávají silniční správní úřady a obce v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady.

Plán zimní údržby

Zimní údržba silnic se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby, který vychází z těchto závazných pokladů:

Plán zimní údržby (ZÚ) je sestaven pro řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti.
V souladu s výše uvedenou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti
zmírňují
závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací (viz znění § 41 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.).
Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu ZÚ je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci (viz znění § 41 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.).


Na silnicích, jež jsou zařazeny do jednotlivých pořadí, se provádí údržba v různých časových intervalech. Údržba vozovek I. , II. a III. pořadí se provádí podle § 45 Vyhlášky č. 104/97 Sb.:
Podle § 45/2 – doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním obdobím delší než 30 minut.
Podle § 45/3 – vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů:

Tab. 1 – Pro účely Plánu ZÚ se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto (viz znění § 42 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997Sb.)

1. pořadí

silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy

2. pořadí

zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do 1. pořadí a dopravně důležité silnice III. třídy

3. pořadí

ostatní silnice III. třídy nezařazené do 2. pořadí a udržované zpravidla pluhováním

neudržované

silnice, na kterých není provozována osobní linková doprava, a mají malý dopravní význam

Tab. 2 – Pro jednotlivá pořadí důležitosti platí tyto časové lhůty od výjezdu mechanizmu

na dálnicích a rychlostních silnicích

do 2 hodin

1. pořadí

do 3 hodin

2. pořadí

do 6 hodin

3. pořadí

do 12 hodin

Uvedené lhůty platí pro dálnice a silnice zařazené do 1. pořadí důležitosti po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do 2. a 3. pořadí po dobu stanovenou v Plánu ZÚ (viz znění § 45 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 104/1997Sb.).

Krajský plán zimní údržby je závazným dokladem, který vychází z předpokladu celoplošného provedení ZÚ a nasazení plánovaných vozidel, mechanizmů a pracovníků. Pokud dojde ke změně potřeby nasazení vozidel, mechanizmů a pracovníků, dodržuje směnový dispečer tento plán v bodech, kde je to technicky možné, v ostatních případech se rozhodne podle technickoekonomických možností.

 Sjízdnost pozemních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou dopravnětechnickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona č.13/1997 Sb, o pozemních komunikacích).

Redakce

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/12 časopisu Komunální technika

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *