Hierarchie nakládání s odpady

Česká právní úprava nakládání s odpady je obsažena především v zákoně o odpadech a v jeho prováděcích předpisech. Na tuto problematiku se vztahují i další zákony, např. o ochraně ovzduší. Jelikož je Česká republika členským státem Evropské Unie, je povinna do svého právního řádu implementovat komunitární předpisy. V současné době je aktuální vývoj odpadové legislativy v souvislosti se směrnicí o odpadech.

Do 12.  prosince 2010 jsou členské státy EU povinny přijmout právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí č. 98/2008 o odpadech, která ruší směrnice 75/439/EHS, 91/689/EHS a 2006/12/EHS a stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví předcházením nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich omezováním a omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto využívání.

 

Cílem této směrnice bylo upřesnit klíčové pojmy, posílit opatření v zájmu předcházení vzniku odpadu, zavést přístup, který zohledňuje celý životní cyklus výrobků a materiálů, snížit vliv vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí.

 

Vhodné nakládání s odpady přispívá k udržitelnému rozvoji, jehož základem je cílevědomá regulace reprodukce a spotřeby. Neustále rostoucí množství odpadů je nebezpečím pro budoucnost, a proto je třeba využívat možností k jeho minimalizaci.

 

Základem pro eliminaci negativních vlivů odpadů na životní prostředí je předcházení jejich vzniku. Každý by měl zvážit své priority a přizpůsobit své chování tomu, aby vyprodukoval co nejméně odpadů. Není možné zcela se vyhnout produkci odpadů, a proto je třeba hledat náhradní využití pro nepotřebné věci, resp. již při výrobě a nákupu potřebných předmětů volit takové materiály, které jsou k tomuto účelu vhodné.

 

Podle typu materiálu tvořícího odpad se nabízí další možnosti jeho využití, zejména je vhodné vyrábět z nich další věci. Za tímto účelem je nezbytné odpad roztřídit na využitelné složky – papír, sklo, plasty … Nestane-li se tak, stává se další využití neroztříděného odpadu neekologickým.

 

Třídění odpadu je nezbytné i pro energetické využití odpadů, které je při využití vhodných technologií k životnímu prostředí šetrnější než uložení na skládku, které je poslední, nejméně vhodnou variantou. Ačkoli by mělo energetické využití odpadu přijít na řadu až po jeho využitím materiálovém, při nevhodném nastavení administrativních a ekonomických nástrojů a vlivem určitých závažných okolností není vždy možné toto pořadí dodržet.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/10 časopisu Komunální technika.

Autor:  Mgr. Helena Doležalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *