06.12.2012 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Analýza objemové hmotnosti BRO z údržby zeleně

Pro efektivní plánování logistiky svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a jeho následné použití pro kompostování je žádoucí znát jeho fyzikální vlastnosti, zejména objemovou hmotnost, která má určující charakter pro volbu vhodných nádob pro svoz i další manipulaci z místa vzniku na místo dalšího zpracování.

Měření, z kterého vychází tento příspěvek, bylo realizováno na dvou golfových hřištích, kde je vysoká různorodost vzniklého BRO i jeho fyzikálních vlastností. Zdrojem vzniku BRO je údržba zeleně, která je prováděna v různých časových intervalech. Míra intenzity údržby je dána požadovanou výslednou jakostí hracích ploch a očekávanou estetickou hodnotou hřiště. Intervaly se pohybují v rozmezí každodenní údržby až po údržbu prováděnou jedenkrát ročně.
Pro zjišťování objemové hmotnosti BRO lze využít metodu, kdy je vážen známý objem materiálu a z navážené hodnoty je pomocí uvedeného vztahu dopočítána objemová hmotnost. Pro výpočet je nutné za m dosadit hmotnost materiálu, který je zvážen v nádobě, kde zabírá známý objem V.
Nejrozšířenějším systémem sběru BRO je nádobový nebo kontejnerový systém sběru, který je založen na opakovaném použití sběrných nádob. Často používané nádoby při svozu BRO z domácností jsou nádoby o objemu 120 a 240 l. Nádoby určené pro sběr BRO se od nádob o stejném objemu určených pro sběr ostatních komodit komunálního odpadu odlišují provzdušňovacími otvory na bocích a nad dnem umístěným roštem, který zajišťuje oddělení vody od odpadu vloženého do nádoby. Při měření hmotnosti v nádobách umístěného odpadu, je vhodné použít plošinovou váhu o přiměřené váživosti, jednotkách a nejmenším dílku hmotnostní jednotky váhy. Nejmenším dílkem se rozumí přesnost, s jakou dokáže váha určit naměřenou hodnotu hmotnosti.
Vlastní měření bylo prováděno za použití tenzometrické plošinové váhy o váživosti 500 kg a nejmenším dílku 0,1 kg, na kterou byla umísťována nádoba o objemu 120 l naplněna BRO stejného charakteru nebo společného místa výskytu během funkčního období rostlin. Plnění nádoby je prováděno volným sypáním odpadu do nádoby bez stlačování nebo střásání. Zaznamenané hodnoty hmotností a známý objem 120 l plněné nádoby jsou zpracovány za použití uvedeného vztahu pro výpočet objemové hmotnosti.

Výsledky měření
V tabulce 1 jsou uvedeny pro srovnání vybrané hodnoty objemových hmotností z použité literatury. Při srovnávání objemových hmotností je nutné si uvědomit, že objemová hmotnost materiálu dosahuje různých hodnot podle rozměrů a tvaru použité nádoby a to i za předpokladu, že objem nádoby zůstane stejný. Z toho důvodu je pro získání hodnot při všech měřeních použita nádoba často používaná při svozu BRO. Ze získaných údajů lze vycházet při dalším propočítávání systému svozu BRO za použití sto dvaceti litrových sběrových nádob s objemem 120 l a obecně i jiných objemů.

Tab. 1 – Objemová hmotnost vybraných druhů BRO

Druhy biologicky rozložitelného odpadu – výběr
Druh BRO Objemová hmotnost [kg/m3]
Seno 66
Stařina z luk 95
Listí suché 119
Listí vlhké 267
Odpad z údržby trávníků 326
Faremní kompost 410

Některé výsledky měření objemových hmotností z údržby zeleně golfového hřiště jsou znázorněny v tabulce 2. Jedná se o odpady z činnosti údržby, která se vyznačuje delším časovým intervalem mezi jednotlivými operacemi, některé se provádí i pouze jednou za rok. Ve většině případů se jedná o zkracování porostu. V tabulce 2 jsou také pro porovnání uvedeny hodnoty objemové hmotnosti dalších vybraných BRO, které byly dokumentovány. Předdrcený BRO před zakládkou je BRO zpracovaný drtičem nebo štěpkovačem, kdy dochází ke zmenšení rozměrů jednotlivých částí BRO. Svoz BRO je hodnota, které dosáhl odpad dovezený svozovým vozem při skutečném sběru provedeném Pražskými službami (po vyprázdnění vozu byl odebrán vzorek). Jako poslední hodnota je uvedena objemová hmotnost kompostu, který je konečným produktem kompostárny po zpracování BRO.

Tab. 2 - Naměřená objemová hmotnost vybraných BRO

Naměřená objemová hmotnost
Druh BRO Objemová hmotnost [kg/m3]
Přísavník 30
Listí ořech (suché) 50
Skalník 59
Odpad z květinových záhonů 89
Ořez z thůjí 97
Předdrcený BRO před zakládkou 267
Svoz BRO Pražské služby 271
Kompost 519

Při údržbě travnatých ploch sečením dochází ke vzniku řezanky různé délky, která souvisí s funkcí, kterou má zatravněná plocha plnit. Charakter řezanky je také ovlivněn podle typu žacího ústrojí sekačky. Na golfových hřištích jsou nejčastěji používány rotační a vřetenové motorové sekačky s pohonem i s více než jednou žací jednotkou. V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty objemové hmotnosti travní hmoty při údržbě okrasného trávníku s délkou řezanky 60 cm, které dosahující velmi nízkých hodnot. Okrasný trávník lučního charakteru se používá k zvelebení periferních oblastí nebo pro ztížení herních podmínek pro hráče golfu. Vysokých hodnot dosahují intenzivní travnaté plochy sečené na nízkou výšku seče. Odpaliště jsou sečena na výšku 9 mm a délka řezanky je v rozmezí 0,3 až 2 cm. Greeny jsou sečeny na výšku 3 až 5 mm a délka řezanky dosahuje hodnot 0,1 až 8 mm. Posečená tráva z greenů může dosahovat různých hodnot objemové hmotnosti a to nejen z důvodu změny vlhkosti ale hlavně z důvodu předchozího mechanického ošetření nebo jiných zákroků. Mezi tato mechanická ošetření lze zařadit vertikutaci a aerifikaci, kdy se dosahuje nižších hodnot objemové hmotnosti. Naopak vyšších hodnot se dosahuje po pískování greenů, kdy vřetenové sekačky při sečení sbírají posečenou trávu i s křemičitým pískem.

Tab. 3 – Naměřené hodnoty různých druhů travní hmoty

Naměřené hodnoty různých druhů travní hmoty
Druh BRO Objemová hmotnost [kg/m3]
Tráva (5 - 7 cm) 138
Okrasný trávník – seč (60 cm) 33
Tráva po vertikutaci 41
Green hřiště 1 320
Odpaliště hřiště 1 193
Green hřiště 2 284

Závěr

Objemová hmotnost měřených vzorků vzniklých při údržbě hřiště je v rozsahu 30 až 320 [kg.m-3]. Na základě těchto znalostí je možné navrhnout svoz BRO a zajistit tak pomocí vhodně zvolených nádob a intervalů optimalizovaný systém svozu, který zajistí včasnou likvidaci biologicky rozložitelného odpadu z místa vzniku a zabrání jeho nežádoucímu hromadění. Z výsledků měření je patrné, že v případě údržby travnatých ploch bylo zjištěno, že čím je délka řezanky vyšší tím je hodnota objemové hmotnosti nižší a naopak.

Příspěvek byl napsán za finančního přispění úkolu č. 31180/1312/313119 Analýza fyzikálních vlastností vybraných komodit komunálního odpadu.

POUŽITÁ LITERATURA

SVOBODOVÁ, M.: 2006. Trávníky. Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN
80-213-0380-8, 81 s.
PLÍVA a kol.: 2009. Kompostování na volné ploše v pásových hromadách Profi Press, s.r.o., ISBN 978-80-86726-32-8 1. vydání, 136 s.

Autoři
Ing. David Houška,
Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, Katedra využití strojů
Praha 6 Suchdol, 165 21, e-mail - houskad@tf.czu.cz, tel. - 2 2438 3152
doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph. D.,
Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, Katedra využití strojů
Praha 6 Suchdol, 165 21, e-mail - altv@tf.czu.cz, tel. - 2 2438 3144

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down